Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

về chương trình Thạc sĩ hướng ứng dụng

Phù hợp với người học đang làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, với kết cấu gồm các môn học chuyên sâu trong ngành và luận văn giải quyết một vấn đề thực tiễn

Tại UEH, hàng năm có khoảng 85% học viên đăng ký theo hướng ứng dụng.

Chương trình đào tạo gồm các Ngành/Chuyên ngành: