Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tin CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP

Chương trình đào tạo quốc tế hóa, tiệm cận với các trường hàng đầu Đông Nam Á và châu Á

Giúp người học đủ năng lực để trở thành nhà quản lý điều hành cấp cao trong khu vực công

Giúp học viên có năng lực làm chủ các lĩnh vực quản lý, KHCN liên quan đến các giải pháp tích hợp quy hoạch, thiết kế đô thị