Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý công (hướng ứng dụng)

Quản lý công

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Công (MPM) theo hướng ứng dụng nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ làm việc trong các tổ chức công thuộc bộ máy nhà nước (đặc biệt là chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên năng lực tư duy và phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công, vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhằm tổ chức thực hiện các kế hoạch của tổ chức và triển khai các chính sách ở địa phương mình nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển một cách hiệu quả, bền vững và công bằng. Ngoài ra, chương trình còn chú trọng đến việc phát triển hành vi chuẩn mực và có đạo đức đối với người dân, nuôi dưỡng thái độ và nhiệt huyết dấn thân của các cán bộ, công chức theo hướng phụng sự lợi ích công và liêm chính

Đối tượng người học

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ 
 • Phương pháp nghiên cứu cho quản lý công 

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Kiến thức cơ sở ngành: 8 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô dành cho khu vực công
 • Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công 
 • Nhập môn Chính sách công 
 • Luật và chính sách công

Kiến thức chuyên ngành 

 • Quản trị các tổ chức công
 • Quản trị nhà nước 
 • Quản trị chiến lược các tổ chức công 
 • Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công 
 • Lãnh đạo trong khu vực công 
 • Quản trị thay đổi trong khu vực công 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

 • Quản trị tài chính các tổ chức công 
 • Phân tích và đánh giá chương trình 
 • Thẩm định dự án đầu tư công 
 • Quản lý dự án 
 • Marketing khu vực công 
 • Phát triển vùng và địa phương 
 • Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn 
 • Quản trị hợp tác trong khu vực công
 • Thương lượng và truyền thông 
 • Quản lý đô thị 
 • Lãnh đạo đổi mới sáng tạo cho các tổ chức công
 • Chuyển đổi số trong khu vực công 
 • Đạo đức trong khu vực công 

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

 • Báo cáo chuyên đề ngoại khóa 
 • Bài tập lớn 
 • Học phần tốt nghiệp (Đề án) 

Tổng cộng: 65 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Hiểu một cách có hệ thống các kiến thức để phát triển tư duy và lý luận, và vận dụng trong thực tiễn công việc
 • Hiểu được cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường và vai trò khu vực công trong nền kinh tế thị trường
 • Có khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất các chính sách tốt thúc đẩy phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững và công bằng
 • Hiểu và thực hành quản trị tốt theo hướng minh bạch và có trách nhiệm giải trình với các bên liên quan
 • Có năng lực xây dựng các kế hoạch nhằm thực thi các chiến lược và chính sách thúc đẩy phát triển theo hướng bền vững và công bằng
 • Có năng lực kiến tạo thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công
 • Có khả năng ra quyết định hiệu quả gắn với mục tiêu và có đạo đức
 • Hiểu được những vấn đề liên quan đến việc thích ứng với những thay đổi trong môi trường khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu, chính trị xã hội
 • Có khả năng lãnh đạo tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Nắm vững kỹ năng tự nghiên cứu, thành thạo các kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin đa dạng để phân tích, đánh giá, phản biện chính sách, các vấn đề chính sách và ra quyết định quản trị trong các tổ chức công
 • Thuần thục các kỹ năng xây dựng và thực thi chiến lược và kế hoạch
 • Nắm vững các kỹ năng nhằm ra quyết định hiệu quả (như kỹ năng nhận dạng vấn đề, phân tích và đánh giá, tư duy phản biện, kỹ năng viết, truyền thông, làm việc nhóm, và năng lực ngoại ngữ)
 • Nắm vững các kỹ năng nhận dạng, xây dựng năng lực tổ chức thích ứng với những thay đổi trong môi trường
 • Nắm vững kỹ năng lãnh đạo và phát triển tổ chức

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có ý thức tự học suốt đời nhằm nâng cao hiệu quả công việc
 • Có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác trong công việc, làm việc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức thúc đẩy sự liên kết bên trong và bên ngoài
 • Có trách nhiệm xã hội, hành vi đạo đức chuẩn mực, tính liêm chính, ý thức xây dựng cộng đồng, động lực phụng sự công để chung tay tạo ra một xã hội dân chủ, văn minh và phát triển
 • Có khả năng quản trị thay đổi, hướng dẫn, hỗ trợ và thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới nhằm hướng đến phát triển của địa phương và xã hội
 • Chấp nhận sự khác biệt, có chính kiến, chịu trách nhiệm trong công việc và khả năng tự soi rọi lại mình

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, học viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.