Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tin tức Cử nhân chính quy

98% sinh viên ra trường có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

Nâng cao kiến thức chuyên môn – Cơ hội phát triển con đường nghề nghiệp bản thân

Tăng thêm bằng cấp – Mở rộng tầm nhìn bản thân

Học tập tại nước ngoài – Gia nhập thị trường lao động quốc tế

Trao đổi tại các trường Đại học nước ngoài danh tiếng – Sở hữu bằng cấp quốc tế