Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kế toán (hướng ứng dụng)

Kế toán 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kế toán hướng ứng dụng được thiết kế để trang bị cho người học năng lực cáo trong thực hành, ứng dụng chuyên môn kế toán, kiểm toán đương đại, hiện đại vào thực tiễn. Người học sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ kế toán hướng ứng dụng sẽ trở thành chuyên gia hành nghề kế toán, kiểm toán có khả năng phát hiện, xử lý, thay đổi, đổi mới, phát triển kế toán, kiểm toán trong thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế với nền tảng vững chắc về kiến thức chuyên môn, năng lực làm việc độc lập và sáng tạo, sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp về hành nghề trên nền tảng kỹ thuật công nghệ số trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, quốc tế hóa

Đối tượng người học

Đối tượng đào tạo là những học viên được tuyển thẳng, những học viên đủ tiêu chuẩn dự thi và đã dự thi, đạt được chuẩn đầu vào theo những quy chế tuyển sinh chương trình cao học của trường như:

 • Người đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
 • Người tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành phù hợp đối với ngành đào tạo thạc sĩ dự tuyển đã hoàn thành yêu cầu học bổ sung 06 học phần (12 tín chỉ) cơ sở ngành đào tạo thạc sĩ cụ thể như sau (theo thông báo hiện hành của Viện Đào tạo Sau đại học):
 • (1) Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng (2 TC), (2) Quản trị học (2 TC), (3) Kinh tế vi mô (2 TC), (4) Kinh tế vĩ mô (2 TC), (5) Xác xuất thống kê (2 TC), (6) Toán cao cấp (2 TC). Ứng viên sẽ được miễn 01 (hoặc hơn) học phần trong số 06 học phần theo quy định nếu đã được học học phần này ở bậc đại học;.
 • Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài: nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của UEH

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ 
 • Phương pháp nghiên cứu kế toán 

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 36 tín chỉ

Kiến thức kế toán cơ sở ngành

 • Lý thuyết kế toán
 • Báo cáo tài chính hợp nhất nâng cao 
 • Kế toán quản trị chiến lược 
 • Hệ thống thông tin kế toán nâng cao 
 • Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao 

Kế toán công nâng cao 

Kiến thức chuyên ngành 

 • Kiến thức kế toán chuyên ngành 
 • Kế toán quốc tế 
 • Kế toán quản trị môi trường 
 • An toàn thông tin kế toán nâng cao 
 • Điều tra gian lận trong kế toán 
 • Kiểm soát và kiểm toán nội bộ khu vực công 

Kiến thức kế toán ứng dụng 

 • Phân tích dữ liệu kế toán 3
 • Nghiên cứu ứng dụng kế toán 
 • Kiểm soát nội bộ và quản trị công ty

Kiến thức chuyên ngành khác 

 • Pháp luật kinh doanh 
 • Phân tích chính sách thuế doanh nghiệp 
 • Thị trường và các định chế tài chính nâng cao 
 • Quản trị chiến lược 
 • Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số 
 • Quản trị các tổ chức công 
 • Sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc doanh nghiệp

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Thực tập

 • Vận hành hệ thống kế toán, thông tin kế toán doanh nghiệp đương đại 
 • Vận hành hệ thống kiểm soát và kiểm toán doanh nghiệp đương đại
 • Vận hành hệ thống kế toán, kiểm soát và kiểm toán tổ chức công đương đại 

Đề án tốt nghiệp

 • Đề án tốt nghiệp theo hướng ứng dụng 

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Hiểu biết sâu rộng nền tảng khoa học, phương pháp xử lý hiệu quả về ứng dụng tri thức trong thực tiễn kinh tế.
 • Hiểu biết sâu rộng những luận điểm biện chứng và quan điểm, nhận thức về xã hội, chính trị, luật pháp, kinh tế ở những môi trường xã hội, thể chế kinh tế khác nhau.
 • Hiểu biết vững chắc nền tảng, quy chuẩn pháp luật về tổ chức, tài chính, quản lý, kiểm soát các loại hình hoạt động kinh doanh đương đại ở những hình thức tổ chức hoạt động khác nhau.
 • Thông thạo về các hình thức, nội dung, nghiêp vụ tổ chức, tài chính, quản lý, kiểm soát các loại hình hoạt động kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, quốc tế hóa.
 • Nhận diện và hiểu biết sâu sắc về tính đương đại, hiện đại của tri thức kế toán, kiểm toán trên nền tảng kỹ thuật công nghệ số trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, quốc tế hóa.
 • Thành thạo những phương pháp kỹ thuật công nghệ phát hiện, xử lý một cách hiệu quả về chuyên môn kế toán, kiểm toán trong thực tiễn.
 • Thành thạo những kỹ thuật công nghệ đương đại có tính đặc thù về khai thác, xử lý, truyền tải thông tin kế toán, kiểm toán.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Sáng tạo và hiệu quả trong tiếp cận, nhận định, xử lý, phát triển chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.
 • Có năng lực, sự hiệu quả trong thực tiễn lãnh đạo, tổ chức, vận hành kế toán, kiểm toán.
 • Sử dụng thành thạo các phương pháp kỹ thuật, công nghệ thông tin đương đại trong kế toán, kiểm toán và sự kết nối kế toán, kiểm toán với những lĩnh vực chuyên môn kinh tế khác.
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ quốc tế bậc 4/6 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để giao tiếp bằng lời nói, bằng văn bản trong hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.
 • Truyền đạt thông minh, hiệu quả những ý tưởng, quy trình, kết quả và những hình thức vận hành kế toán, kiểm toán đến từng đối tượng bằng những ngôn ngữ khác nhau.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Đề cao tính tuân thủ các quy chuẩn pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và hoạt động kinh tế.
 • Đề cao tính tự giác, giá trị đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và hoạt động kinh tế.
 • Sáng tạo, đổi mới trong giải quyết, đúc kết, thực thi, truyền đạt chuyên môn, hành nghề kế toán, kiểm toán và hoạt đông kinh tế

Hành nghề kế toán độc lập trong nước và ở khu vực: Chuyên gia tư vấn ứng dụng, cải tiến kế toán, kiểm soát, kiểm toán.

 • Phân tích, đúc kết các vấn đề lý thuyết, thực tiễn, hỗ trợ ứng dụng, cải tiến, phát triển, dự báo thay đổi và kết nối đa ngành giữa kế toán, kiểm soát, kiểm toán với các lĩnh vực chuyên môn khác ở các loại hình tổ chức khác nhau.
 • Tư vấn, nhận ủy thác thực hiện hoặc trực tiếp tổ chức, quản trị, giám sát hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán ở các loại hình tổ chức khác nhau.
 • Tư vấn, nhận ủy thác thực hiện hoặc trực tiếp tổ chức, quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh, tài chính, thuế ở các loại hình tổ chức khác nhau.
 • Tư vấn, nhận ủy thác thực hiện hoặc trực tiếp tố chức, triển khai, vận hành hệ thống kết nối đa ngành giữa kế toán, kiểm soát, kiểm toán với các lĩnh vực khác.

Các Tổ chức Kinh doanh – doanh nghiệp trong và ngoài nước: Chuyên viên bậc cao về kế toán, kiểm soát, kiểm toán/Lãnh đạo công tác kế toán (kế toán trưởng)/Lãnh đạo việc kiểm toán, kiểm soát nội bộ (Trưởng kiểm toán, trưởng ban kiểm soát nội bộ).

 • Phân tích, đúc kết các vấn đề lý thuyết, thực tiễn về ứng dụng, cải tiến, phát triển, dự báo sự thay đổi, hệ thống kết nối đa ngành về kế toán, kiểm soát, kiểm toán ở doanh nghiệp.
 • Tổ chức, quản trị, hướng dẫn, giám sát hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán ở doanh nghiệp.
 • Tổ chức, quản trị, hướng dẫn, giám sát hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính, thuế ở doanh nghiệp.
 • Tố chức, triển khai, vận hành hệ thống kết nối đa ngành trong kế toán, kiểm soát, kiểm toán ở doanh nghiệp.

Các Tổ chức Công ở Việt Nam: Chuyên viên bậc cao về kế toán, kiểm soát, kiểm toán/Lãnh đạo công tác kế toán (kế toán trưởng)/Lãnh đạo kiểm toán, kiểm soát nội bộ (Trưởng Kiểm toán, trưởng ban kiểm soát nội bộ).

 • Phân tích, đúc kết các vấn đề lý thuyết, thực tiễn ứng dụng, cải tiến, phát triển, dự báo sự thay đổi, hệ thống kết nối đa ngành trong kế toán, kiểm soát, kiểm toán ở các tổ chức công.
 • Tổ chức, quản trị, hướng dẫn, giám sát hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán ở các tổ chức công.
 • Tổ chức, quản trị, hướng dẫn, giám sát hoạt động, đầu tư công, tài chính công, ngân sách, thuế ở các tổ chức công.
 • Tố chức, triển khai, vận hành hệ thống kết nối đa ngành trong kế toán, kiểm soát, kiểm toán ở tổ chức công

Các Tổ chức giáo dục trong và ngoài nước: Chuyên gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành kế toán, kiểm soát, kiểm toán.

 • Giảng dạy, hướng dẫn, thiết kế thực hành kế toán, kiểm soát, kiểm toán cho các cá nhân, các tổ chức.
 • Tổ chức, nghiên cứu, chuyển giao các mô hình, thực hành chuyên sâu về hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán và các mô hình, thực hành hệ thống liên kết đa ngành trong kế toán, kiểm soát, kiểm toán cho các cá nhân, tổ chức.