Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kế toán (hướng ứng dụng)

Kế toán 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kế toán hướng ứng dụng được thiết kế để trang bị cho người học năng lực cáo trong thực hành, ứng dụng chuyên môn kế toán, kiểm toán đương đại, hiện đại vào thực tiễn. Người học sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ kế toán hướng ứng dụng sẽ trở thành chuyên gia hành nghề kế toán, kiểm toán có khả năng phát hiện, xử lý, thay đổi, đổi mới, phát triển kế toán, kiểm toán trong thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế với nền tảng vững chắc về kiến thức chuyên môn, năng lực làm việc độc lập và sáng tạo, sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp về hành nghề trên nền tảng kỹ thuật công nghệ số trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, quốc tế hóa

Đối tượng đào tạo là những học viên được tuyển thẳng, những học viên đủ tiêu chuẩn dự thi và đã dự thi, đạt được chuẩn đầu vào theo những quy chế tuyển sinh chương trình cao học của trường như:

  • Người đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
  • Người tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành phù hợp đối với ngành đào tạo thạc sĩ dự tuyển đã hoàn thành yêu cầu học bổ sung 06 học phần (12 tín chỉ) cơ sở ngành đào tạo thạc sĩ cụ thể như sau (theo thông báo hiện hành của Viện Đào tạo Sau đại học):
  • (1) Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng (2 TC), (2) Quản trị học (2 TC), (3) Kinh tế vi mô (2 TC), (4) Kinh tế vĩ mô (2 TC), (5) Xác xuất thống kê (2 TC), (6) Toán cao cấp (2 TC). Ứng viên sẽ được miễn 01 (hoặc hơn) học phần trong số 06 học phần theo quy định nếu đã được học học phần này ở bậc đại học;.
  • Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài: nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của UEH