Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Tài chính công (hướng ứng dụng)

Tài chính công

Với định hướng đa dạng hoá cơ hội nghề nghiệp của học viên, chương trình Cao học Kinh tế – chuyên ngành Tài chính công được thiết kế nhằm tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người học trong quản lý tài chính công, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức và đơn vị trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Song song với đào tạo kiến thức chuyên ngành, chương trình quan tâm đến phát huy tư duy khoa học, biết ứng dụng một cách sáng tạo các kết quả nghiên cứu khoa học, các lý thuyết và kỹ thuật khác nhau để phân tích, phát hiện, ra quyết định và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong lĩnh vực tài chính khu vực công. Chương trình góp phần cải thiện khả năng ngoại ngữ cho người học, tư duy làm việc độc lập – sáng tạo – năng động gắn với trách nhiệm giải trình và năng lực hợp tác – lãnh đạo nhóm, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng quản lý khu vực công, cùng với khả năng thích ứng với những thách thức và thay đổi môi trường. Học viên tốt nghiệp chương trình có sự tự tin để hội nhập vào thị trường lao động với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực công và tư, tập đoàn đa quốc gia, cơ sở giáo dục, và các tổ chức phi chính phủ.

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành:

– Kinh tế

– Kinh doanh và quản lý

Nếu không thuộc các khối ngành trên thí sinh phải học bổ sung kiến thức các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Quản trị học; Nguyên lý tài chính – ngân hàng.