Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Tài chính công (hướng ứng dụng)

Tài chính công

Với định hướng đa dạng hoá cơ hội nghề nghiệp của học viên, chương trình Cao học Kinh tế – chuyên ngành Tài chính công được thiết kế nhằm tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người học trong quản lý tài chính công, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức và đơn vị trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Song song với đào tạo kiến thức chuyên ngành, chương trình quan tâm đến phát huy tư duy khoa học, biết ứng dụng một cách sáng tạo các kết quả nghiên cứu khoa học, các lý thuyết và kỹ thuật khác nhau để phân tích, phát hiện, ra quyết định và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong lĩnh vực tài chính khu vực công. Chương trình góp phần cải thiện khả năng ngoại ngữ cho người học, tư duy làm việc độc lập – sáng tạo – năng động gắn với trách nhiệm giải trình và năng lực hợp tác – lãnh đạo nhóm, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng quản lý khu vực công, cùng với khả năng thích ứng với những thách thức và thay đổi môi trường. Học viên tốt nghiệp chương trình có sự tự tin để hội nhập vào thị trường lao động với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực công và tư, tập đoàn đa quốc gia, cơ sở giáo dục, và các tổ chức phi chính phủ.

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành:

– Kinh tế

– Kinh doanh và quản lý

Nếu không thuộc các khối ngành trên thí sinh phải học bổ sung kiến thức các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Quản trị học; Nguyên lý tài chính – ngân hàng.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực tài chính công

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 36 tín chỉ 

 • Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng nâng cao
 • Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững
 • Phân tích chính sách thuế
 • Tài chính công nâng cao 
 • Phân tích dữ liệu để ra quyết định hiệu quả (bao gồm dự báo thu)
 • Quản lý tài chính – Ngân sách nhà nước 
 • Quản lý tài chính các đơn vị công nâng cao
 • Chính phủ điện tử nâng cao 
 • Quản trị thực hiện trong khu vực công 
 • Tài chính bền vững
 • Phi tập trung hoá và Tài chính chính quyền địa phương
 • Quản lý rủi ro tuân thủ thuế nâng cao 
 • Thuế quốc tế nâng cao 
 • Quản lý đất đai và thuế tài sản nâng cao

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

 • Các chuyên đề về Đánh giá chi tiêu công (bao hàm thẩm định đầu tư công)
 • Bài tập lớn về phân tích chính sách công nâng cao
 • Dự án tốt nghiệp

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Suy luận và phân tích được những nguyên lý nền tảng về kinh tế, quản trị tài chính khu vực công, và lý luận chính trị – xã hội để hình thành nền tảng kiến thức cho học tập, nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề thực tiễn
 • Phân tích và đánh giá được các vấn đề chuyên sâu về tài chính – thuế để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý và hoạch định tài chính – thuế khu vực công trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
 • Điều hành được hoạt động quản lý tài chính khu vực công và hoạch định ngân sách theo đầu ra và kết quả công việc
 • Có khả năng triển khai việc thiết kế chính sách thu – chi ngân sách chính quyền địa phương và chính quyền đô thị một cách bền vững;
 • Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn cho địa phương hoặc tổ chức
 • Xây dựng được quy trình đánh giá tác động của tài chính công đến hoạt động kinh tế – xã hội
 • Vận dụng được các công cụ nghiên cứu ứng dụng để phân tích và xử lý dữ liệu nhằm chọn lựa các chính sách, giải pháp và quyết định trong lĩnh vực công và tài chính công.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Có kỹ năng tư duy phản biện khoa học, tư duy hệ thống, phân tính tình huống để có thể ra quyết định hoặc kết luận các vấn đề trong phạm vi chuyên môn
 • Có kỹ năng xác định vấn đề cần giải quyết, khảo sát và xử lý số liệu, và biết sử dụng các công cụ phân tích cho quá trình ra quyết định chính sách
 • Có kỹ năng trình bày (nói, viết) để chuyển tải ý tưởng của mình rõ ràng, thuyết phục
 • Kỹ năng làm việc nhóm thuần thục và kỹ năng làm việc độc lập hiệu quả, có thể làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế và bối cảnh phát triển kinh tế số
 • Có kỹ năng ngoại ngữ tốt, giao tiếp hiệu quả trong các tình huống thực tiễn (năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động mà mình phụ trách
 • Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân
 • Sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm
 • Hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân bên ngoài tổ chức
 • Có ý thức rèn luyện để phát triển năng lực học tập suốt đời.

Sau khi tốt nghiệp các học viên có thể làm việc ở các vị trí quản lý hoặc chuyên viên cao cấp ở các cơ quan tài chính từ trung ương đên địa phương (Bộ tài chính, Sở tài chính, Phòng tài chính), Cơ quan thuế (Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế), Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan từ trung ương đến địa phương, bộ phận tài chính trong các tổ chức công thuộc các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, học viên vẫn có thể làm việc trong các tổ chức tư nhân có nhu cầu tích hợp các vấn đề chính sách vào trong chiến lược kinh doanh của tổ chức, đặc biệt là các dự án hợp tác công tư, các công ty đào tạo và tư vấn về tài chính công và chính sách công.