Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (hướng ứng dụng)

Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (Master of Science in Health Economics and Management, viết tắt là MHEM) của Đại học Kinh tế TP. HCM là chương trình thạc sĩ đầu tiên ở Việt Nam trang bị cho người học kiến thức quản trị và kinh tế học ứng dụng vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2013, chương trình MHEM được quỹ Rockefeller hỗ trợ phát triển nội dung đào tạo và nghiên cứu nhằm cung cấp nguồn nhân lực quản lý cao cấp cho lĩnh vực sức khỏe.

Trong năm 2019, chương trình được tổ chức EDUNIVERSAL xếp hạng 78 trên thế giới trong các chương trình thạc sĩ về kinh tế sức khỏe.

Chương trình trang bị cho người học nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong những tổ chức trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực quản lý y tế và chăm sóc sức khỏe.

Riêng ở hướng nghiên cứu, chương trình còn trang bị cho học viên những kỹ năng phục vụ cho công tác nghiên cứu chuyên sâu cũng như theo đuổi các bậc học cao hơn.

Đối tượng người học
 • Những người đang làm việc trong thị trường chăm sóc sức khỏe như các bệnh viện, cơ sở y tế muốn trang bị những kiến thức về quản lý và điều hành tổ chức y tế đặc thù.
 • Những người công tác trong lĩnh vực quản lý y tế các cấp.
 • Những người làm việc cho các tổ chức phi chính phủ về y tế và chăm sóc sức khỏe.
 • Những cá nhân muốn làm công việc tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 36 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc 

 • Kinh tế vi mô dành cho y tế
 • Nhập môn dịch tễ học
 • Phương pháp thống kê cho y tế
 • Quản trị chất lượng cơ sở y tế
 • Tổ chức và quản lý y tế
 • Kinh tế sức khỏe 
 • Kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành tự chọn 

 • Quản trị nhân lực cơ sở y tế
 • Thẩm định đầu tư dự án y tế
 • Đánh giá dự án y tế công cộng
 • Phân tích kinh tế chính sách y tế
 • Kinh tế dược 
 • Quản trị Marketing trong lĩnh vực sức khỏe
 • Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và luật
 • Quản trị tài chính cơ sở y tế

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

 • Thực tập 
 • Học phần tốt nghiệp 

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Nắm vững và có thể ứng dụng, phân tích kiến thức tổng quát về kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe.
 • Có năng lực ứng dụng kiến thức chuyên môn trong quản lý y tế và chăm sóc sức khỏe.
 • Nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức để xây dựng và thực thi các chương trình, dự án y tế và chăm sóc sức khỏe.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Thành thạo trong quản lý và vận hành các chương trình, chính sách về y tế và chăm sóc sức khỏe địa phương.
 • Thành thạo trong quản trị và vận hành các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe.
 • Có khả năng nhận dạng, phân tích, và đề ra phương hướng giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội liên quan đến lĩnh vực sức khỏe.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để có thể thu thập và xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định trong quản lý, quản trị y tế và chăm sóc sức khỏe.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Trung thực, cầu tiến, luôn cập nhật các kiến thức khoa học để phục vụ công tác.
 • Năng động, bản lĩnh, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, học viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Các cơ sở chăm sóc y tế: Bộ phận nghiên cứu và quản lý chất lượng

 • Nghiên cứu thị trường, cải tiến hiệu quả động, nghiên cứu phát triển các dự án, nghiên cứu thị trường cho dịch vụ mới

Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo về y tế và chăm sóc sức khỏe: Nghiên cứu viên

 • Nghiên cứu các lĩnh vực của kinh tế học sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính sách y tế

Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế và sức khỏe cộng đồng: Nghiên cứu viên

 • Nghiên cứu các lĩnh vực của kinh tế học sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính sách, lập dự án y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng