Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý kinh tế (hướng ứng dụng)

Quản lý kinh tế 

Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế của Khoa Kinh tế trang bị cho người học nền tảng kiến thức vững chắc về các vấn đề kinh tế – xã hội mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt và rèn luyện những kỹ năng phân tích thiết yếu để vận dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể trong công việc

Đối tượng người học

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 37 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

 • Kinh tế vi mô dành cho nhà quản lý công 
 • Kinh tế vĩ mô dành cho nhà quản lý công 
 • Phương pháp phân tích định lượng 
 • Kinh tế phát triển 
 • Thẩm định dự án đầu tư 

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành tự chọn

 • Đánh giá tác động chính sách 
 • Kinh tế học khu vực công 
 • Quản trị nhà nước 
 • Quản lý tài chính – ngân sách nhà nước 
 • Kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
 • Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Phát triển kinh tế vùng và địa phương 
 • Luật và Phát triển
 • Hệ thống thông tin quản lý 
 • Phân tích chuỗi giá trị nông sản 

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

 • Thực tập
 • Học phần tốt nghiệp 

Tổng cộng: 61 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Nắm vững và có khả năng phân tích, ứng dụng các vấn đề về lý thuyết kinh tế và quản lý nhà nước.
 • Có khả năng ứng dụng các kiến thức chuyên môn trong quản lý nhà nước và và tổ chức tư nhân.
 • Nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức giúp hoạch định và thực thi các chương trình, dự án phát triển kinh tế địa phương; am hiểu mối quan hệ giữa chính sách và hoạt động của doanh nghiệp.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Quản lý và thực thi các chính sách kinh tế – xã hội các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công ở các địa phương.
 • Có khả năng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.
 • Thiết lập, thẩm định và đánh giá các dự án phát triển.
 • Có khả năng xác định các vấn đề kinh tế – xã hội quan trọng cần ưu tiên.
 • Có khả năng phân tích mối quan hệ giữa chính sách và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để có thể thu thập và xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Trung thực, cầu tiến, luôn cập nhật các kiến thức khoa học để phục vụ công tác
 • Năng động, bản lĩnh, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng.
 • Ngoài những chuẩn đầu ra trên, học viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.