Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị bệnh viện (hướng ứng dụng)

Quản trị bệnh viện

Chương trình Thạc sĩ Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe của UEH cung cấp người học một nghề nghiệp quản trị và điều hành thành công tại bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức y tế và chăm sóc sức khỏe (cụ thể là bệnh viện) thuộc cả khu vực công và tư. Đây là một sự chuẩn bị lý tưởng cho các vị trí việc làm tại bệnh viện hay các tổ chăm sóc sức khỏe mà yêu cầu nguồn nhân lực có kiến thức về y tế, đồng thời có kỹ năng điều hành, điều phối các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện, và biết cách hợp tác chặt chẽ với đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng để cung cấp chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt nhất và có trách nhiệm nhất cho cộng đồng.

Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học