Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh(hướng ứng dụng)

Quản trị kinh doanh

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) giúp học viên sau khi tốt nghiệp trở thành các nhà quản lý hàng đầu, chuyên gia quản trị kinh doanh với kiến thức cập nhật và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; làm việc tại các tổ chức như doanh nghiệp kinh doanh, cơ quan nhà nước, tổ chức công và tổ chức phi lợi nhuận khác

Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học