Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh(hướng ứng dụng)

Quản trị kinh doanh

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) giúp học viên sau khi tốt nghiệp trở thành các nhà quản lý hàng đầu, chuyên gia quản trị kinh doanh với kiến thức cập nhật và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; làm việc tại các tổ chức như doanh nghiệp kinh doanh, cơ quan nhà nước, tổ chức công và tổ chức phi lợi nhuận khác

Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ 
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học 

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

Kiến thức Cơ sở ngành 

 • Quản trị chiến lược nâng cao 
 • Quản trị điều hành nâng cao 
 • Quản trị chất lượng nâng cao 
 • Quản trị nguồn nhân lực mang tính chiến lược 

Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) 

 • Chiến lược marketing nâng cao 
 • Tài chính nâng cao cho nhà quản trị 
 • Kế toán quản trị chiến lược 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

 • Triển khai chiến lược chuyên sâu 
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp 
 • Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề 
 • Lãnh đạo 
 • Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
 • Mô hình kinh doanh điện tử 
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 
 • Quản trị sáng tạo và đổi mới 
 • Quản trị khởi nghiệp 

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

 • Bài tập: Chẩn đoán doanh nghiệp 
 • Chuyên đề: Đề án kinh doanh thực tiễn 
 • Luận văn/Đề án tốt nghiệp 

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Tổng hợp và phân tích các lý thuyết cơ bản; cập nhật và am hiểu thực tế liên quan đến các hoạt động, chức năng trong quản trị điều hành doanh nghiệp như kiến thức về quản trị chiến lược, marketing, tài chính, sản xuất, chất lượng, nguồn nhân lực,…
 • Nắm vững được các khái niệm, mô hình, quan điểm, lý thuyết khoa học chuyên sâu và cập nhật trong quản trị kinh doanh và đánh giá được khả năng ứng dụng của nó trong thực tiễn.
 • Am hiểu và áp dụng tốt quá trình thiết kế và triển khai mô hình quản trị, giải pháp mới để giải quyết hiệu quả những thách thức trong thực tiễn

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Thuần thục các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề thực tiễn một cách khoa học.
 • Thành thạo các kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý hoạt động chức năng của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh.
 • Thành thạo các kỹ năng thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, số liệu, và tài liệu thực tế về các vấn đề quản trị doanh nghiệp một cách khoa học.
 • Thành thạo kỹ năng cập nhật tài liệu và sử dụng các công nghệ, phần mềm một cách sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tiễn quản trị..
 • Thành thạo kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên sự am hiểu thực tiễn các vấn đề quản trị doanh nghiệp để thảo luận với người cùng ngành và những người khác.
 • Thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh (tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam).

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

  • Khả năng lên kế hoạch và triển khai đề án thực tiễn một cách độc lập nhằm giải quyết những thách thức hay vấn đề gặp phải trong thực tiễn quản trị kinh doanh
  • Chủ động thích nghi, tự định hướng và có thể hướng dẫn người khác cách thức xây dựng và triển khai đề án thực tiễn trong quản trị doanh nghiệp
  • Đúc kết được những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp
  • Thành thạo trong việc quản lý, đánh giá và cải tiến công việc thực tiễn thuộc chuyên môn.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh: Nhà điều hành cao cấp trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.

 • Là người chịu trách nhiệm hoạt động của toàn công ty điều hành tất cả mọi công việc hàng ngày.
 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty
 • Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.
 • Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty.
 • Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác. động của các phòng ban.

Các doanh nghiệp mới: Tự khởi nghiệp kinh doanh độc lập.

 • Sáng lập doanh nghiệp
 • Triển khai các dự án khởi nghiệp từ các ý tưởng của cá nhân, đội/nhóm
 • Huy động vốn, triển khai các dự án truyền thông, marketing

Các doanh nghiệp: Quản lý chiến lược hay quản lý chức năng như sản xuất, kinh doanh, marketing, nhân sự, mua hàng, chất lượng….

 • Quản lý bộ phận chức năng là người đứng đầu bộ phận chức năng của công ty, phụ trách giám sát và chỉ đạo các chiến lược chức năng nhằm đóng góp cho mục tiêu chung của doanh nghiệp. Họ cũng là người dẫn dắt nhân viên trong bộ phận đạt được các mục tiêu mong muốn.

Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ: Nhà quản lý hoặc tư vấn chính sách trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội

 • Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp là người trực tiếp chịu trách nhiệm chung về các vấn đề hành chính, nhân sự, hậu cần, thống kê tổng hợp của tổ chức, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, ổn định, minh bạch và hiệu quả.
 • Chịu sự phân công, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và cán bộ nhân viên nhằm đạt mục tiêu của tổ chức.