Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tin TIẾN SĨ LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Bằng Tiến sĩ thuộc khối ngành Kinh tế – Quản trị  do Đại học Lincoln cấp bằng, có giá trị Quốc tế và được Bộ Giáo dục công nhận.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực sáng tạo, nghiên cứu và giải quyết những vấn đề thực tiễn.