Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Ngân hàng (hướng ứng dụng)

Ngân hàng

Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, chương trình đào tạo cung cấp kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và được cập nhật phù hợp với điều kiện kinh tế thế giới hiện đại trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0. Nội dung chủ yếu của chương trình là cung cấp các kiến thức nâng cao về tài chính, chuyên sâu về ngân hàng thông qua các môn học: Thị trường và các định chế tài chính, Quản trị các định chế tài chính, Quản lý công cụ tài chính phái sinh, Ngân hàng thương mại hiện đại, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng đầu tư, Quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel II, Tài trợ dự án, Fintech trong ngân hàng, …và phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bên cạnh đó người học có khả năng vận dụng lý thuyết để phân tích vấn đề một cách sáng tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ và sử dụng thuần thục kỹ năng cần thiết trong xử lý và giải quyết vấn đề.

Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp;

  • Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
  • Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo