Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Ngân hàng (hướng ứng dụng)

Ngân hàng

Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, chương trình đào tạo cung cấp kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và được cập nhật phù hợp với điều kiện kinh tế thế giới hiện đại trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0. Nội dung chủ yếu của chương trình là cung cấp các kiến thức nâng cao về tài chính, chuyên sâu về ngân hàng thông qua các môn học: Thị trường và các định chế tài chính, Quản trị các định chế tài chính, Quản lý công cụ tài chính phái sinh, Ngân hàng thương mại hiện đại, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng đầu tư, Quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel II, Tài trợ dự án, Fintech trong ngân hàng, …và phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bên cạnh đó người học có khả năng vận dụng lý thuyết để phân tích vấn đề một cách sáng tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ và sử dụng thuần thục kỹ năng cần thiết trong xử lý và giải quyết vấn đề.

Đối tượng người học

Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp;

 • Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ 
 • Thiết kế và Phương pháp nghiên cứu 

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 18 tín chỉ

 • Thị trường và các định chế tài chính nâng cao 
 • Chính sách tiền tệ nâng cao 
 • Ngân hàng thương mại hiện đại 
 • Ngân hàng quốc tế nâng cao 
 • Quản trị định chế tài chính và hiệp ước Basel 
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

 • Tài chính cá nhân 
 • Lập kế hoạch và giám sát tài chính 
 • Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay 
 • Ngân hàng đầu tư 
 • Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng 
 • Quản trị dự án đầu tư 
 • Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa 
 • Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro 
 • Đạo đức trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng 
 • Ngân hàng kỹ thuật số 
 • Marketing dịch vụ tài chính 
 • Tài chính toàn diện
 • Tài chính thích ứng 

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Thực tập

 • Chuyên đề thảo luận
 • Tham quan thực tế
 • Đề án tốt nghiệp 

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Vận dụng lý thuyết kinh tế, đạo đức trong kinh doanh và pháp luật trong phân tích và xây dựng chính sách kinh tế và chính sách liên quan đến tài chính – ngân hàng.
 • Phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề liên quan đến thị trường tài chính và quản trị các định chế tài chính.
 • Đánh giá và sáng tạo trong giải quyết vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng trong thời đại công nghệ số.
 • Đánh giá và sáng tạo trong giải quyết vấn đề liên quan đến quản trị điều hành và quản tri rủi ro các định chế tài chính theo chuẩn mực quốc tế.
 • Áp dụng thuần thục phương pháp nghiên cứu định lượng ứng dụng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu lớn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng một cách thành thạo.
 • Kỹ năng xử lý vấn đề một cách sáng tạo trong quản trị các hoạt động tại doanh nghiệp, ngân hàng và các định chế tài chính khác.
 • Kỹ năng truyền đạt tri thức và đề xuất giải pháp một cách sáng tạo.
 • Sử dụng ngoại ngữ thuần thục trong giao tiếp và chuyên môn (năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

  • Thái độ chủ động, chịu trách nhiệm trong công việc và coi trọng giá trị đạo đức nghề nghiệp.
  • Tiếp thu tinh thần thượng tôn pháp luật trong nghề nghiệp.
  • Tiếp thu tinh thần tự học và học tập suốt đời.

Ngân hàng thương mại: Chuyên gia, quản lý, kiểm soát viên

 • Thẩm định dự án, Quản Lý nguồn vốn, Hỗ trợ tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngoại hối, Quản lý rủi ro, Công ty tài chính

Chuyên gia, quản lý: Quản lý dự án, Cho thuê tài chính, Phân tích đầu tư tài chính, Quản lý danh mục đầu tư

 • Công ty chứng khoán: Chuyên gia, quản lý Quản lý môi giới, Quản lý tự doanh, Chứng khoán phái sinh, phân tích chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư

Doanh nghiệp: Chuyên gia, quản lý

Quản lý kinh doanh, Kiểm soát nội bộ… Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan thuế, Kho bạc, Cơ quan quản lý Nhà Nước: Chuyên gia, quản lý

Thanh tra, giám sát các NHTM và định chế tài chính, Quản lý thuế, Quản lý thu, chi NSNN… Cơ sở đào tạo, Trung tâm đào tạo: Giảng dạy và nghiên cứu

 • Giảng dạy và nghiên cứu về tài chính – ngân hàng