Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

TIN TỨC tuyển sinh thạc sĩ

Chương trình đào tạo quốc tế hóa, tiệm cận với các trường hàng đầu Đông Nam Á và châu Á

Cung cấp trên 30 chương trình thuộc lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý

Rèn luyện sự nhạy bén trong kinh doanh, phát huy kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

XEM NHANH DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Đang tuyển sinh)