Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Marketing (Hướng ứng dụng)

Marketing (Hướng ứng dụng)

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Marketing tiếp cận hoàn toàn theo hướng ứng dụng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Marketing trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều thay đổi. Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp nhiều kiến thức chuyên sâu vào các lĩnh vực cụ thể như marketing kỹ thuật số, quản trị thương hiệu, quản trị PR và sự kiện, quản trị đổi mới sáng tạo trong marketing. Hoàn thành chương trình, học viên có cơ hội thu nhận nhiều kiến thức, kỹ năng và năng lực để hoạch định, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát tốt các vấn đề trọng yếu trong marketing. Đồng thời, người học hoàn toàn đủ khả năng để phát triển nghề nghiệp ở cấp độ quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh…