Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tin CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh khung 6 bậc dùng cho Việt Nam (Bằng A,B,C). UEH là đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo tín nhiệm và ủy quyền tổ chức.

Thời gian đào tạo từ 30 tiết trở lên, được cấp chứng chỉ thương hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian đào tạo dưới 30 tiết, được cấp chứng nhận thương hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh