Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông (hướng ứng dụng)

Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông (ngành Hệ thống thông tin quản lý) được xây dựng nhằm đào tạo những thạc sĩ có kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế thông tin và truyền thông của doanh nghiệp trong thời đại số. Các kiến thức được trang bị trong chương trình Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông là đa ngành, có liên quan đến thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin để hỗ trợ cho các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá tính hiệu quả của các mô hình thông tin và truyền thông đã áp dụng

Người học đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành/chuyên ngành hoặc ngành/chuyên ngành gần.