Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Luật kinh tế (hướng ứng dụng)

Luật kinh tế

Thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật kinh tế (định hướng ứng dụng) tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là những chuyên gia pháp lý có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật kinh tế để hành nghề tư vấn pháp lý, góp phần phát triển và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, phê duyệt hồ sơ. Họ có kỹ năng ứng dụng các quy định pháp luật giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh trong công việc cũng như nơi công tác, làm việc của chính mình.

Đối tượng người học
Đối tượng tuyển sinh là các học viên đã có bằng cử nhân luật học hoặc có một bằng cử nhân trong các ngành gần hoặc có liên quan phù hợp đối với Luật kinh tế.
 • Đối tượng dự tuyển không phải bổ sung kiến thức: Bao gồm người đã tốt nghiệp đại học ngành luật, luật kinh tế, luật kinh doanh, luật dân sự, luật tài chính-ngân hàng, luật quốc tế từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, không phân biệt hệ đào tạo chính quy hay tại chức.
 • Đối tượng dự tuyển phải bổ sung kiến thức: Bao gồm người đã tốt nghiệp đại học các ngành: cảnh sát, an ninh, học viện quan hệ quốc tế, cử nhân hành chính, cử nhân quản lý nhà nước, các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính và quản trị kinh doanh và các khối ngành khoa học xã hội bao gồm cử nhân báo chí, atriết học, quản lý xã hội, tâm lý học, xã hội học..

Theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ 
 • Phương pháp nghiên cứu luật học 

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 36 tín chỉ

Kiến thức ngành 

 • Luật và phát triển 
 • Luật công ty và quản trị công ty 
 • Luật hợp đồng 
 • Luật kinh doanh quốc tế (nâng cao)
 • Luật cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu 
 • Luật lao động và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
 • Luật sở hữu trí tuệ (nâng cao) 

Kiến thức ngành tự chọn 

 • Luật đầu tư và kinh doanh bất động sản
 • Luật và tài chính 
 • Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh 
 • Hợp đồng quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 
 • Luật Đầu Tư Quốc Tế 
 • Pháp luật về vận tải và logistics quốc tế 
 • Công chức và công vụ trong quản lý Nhà nước về kinh tế 
 • Luật đất đai và môi trường ứng dụng 
 • Tài phán hành chính 

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Thực tập

 • Chuyên đề pháp luật về kinh doanh số 
 • Chuyên đề thủ tục hành chính trong kinh doanh 

Học phần tốt nghiệp

 • Dự án nghiên cứu 

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Phân tích kiến thức nền tảng về triết học pháp luật, các cơ sở văn hoá, chính trị, pháp lý và thể chế trong việc cho việc tạo lập nền tảng pháp luật phục vụ phát triển chung của quốc gia trong điều kiện hội nhập.
 • Đánh giá, phối hợp các phương pháp nghiên cứu luật hàn lâm (phương pháp nghiên cứu khoa học luật) và ứng dụng (kỹ năng tư vấn, tham mưu và hỗ trợ pháp lý).
 • Phát triển các học thuyết pháp lý về kinh doanh, thương mại trong nước, quốc tế và so sánh, nắm vững các thủ tục tố tụng và giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại.
 • Đánh giá về pháp luật chuyên ngành một cách sâu sắc, mạch lạc, có hệ thống, sâu, rộng, tiên tiến và cập nhật về công ty, hợp đồng, cạnh tranh, phá sản và các vấn đề về pháp luật thương mại quốc tế, kinh doanh so sánh.
 • Phát hiện vấn đề trong một số lĩnh vực pháp luật thương mại chuyên sâu (đầu tư, bất động sản…)

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu luật và thông tin pháp lý để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề pháp lý một cách khoa học
 • Tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề luật tiên tiến
 • Giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong công việc hằng ngày.
 • Truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác.
 • Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành luật để đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh với năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng phục vụ các quyết định quản trị và tư vấn pháp luật
 • Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác
 • Đưa ra những kết luận mang tầm chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật kinh doanh, thương mại

Khu vực công

Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế: Công chức ngạch Chuyên viên/chuyên viên chính/ chuyên viên cao cấp

 • Tham mưu, quyết định việc tổ chức quản lý các hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Các cơ quan tư pháp về kinh tế, thương mại: Công chức ngạch thẩm phán, chấp hành viên, kiểm sát viên

Khu vực tư

Tham mưu, quyết định việc tổ chức quản lý các hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Công ty, Doanh nghiệp trong nước: Trưởng, phó phòng pháp chế, Chuyên viên pháp lý

 • Phụ trách công việc liên quan đến tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và dịch vụ pháp lý kinh doanh, thương mại

Các tổ chức hành nghề luật: Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên…

 • Phụ trách công việc liên quan đến tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và dịch vụ pháp lý kinh doanh, thương mại

Đơn vị, tổ chức phi chính phủ: Chuyên viên pháp lý cao cấp

 • Phụ trách công việc liên quan đến tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và dịch vụ pháp lý kinh doanh, thương mại