Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Tài chính (hướng ứng dụng)

Tài chính

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng nhằm đào tạo các chuyên gia tài chính trong tương lai với nền tảng kiến thức rộng và chuyên sâu trong mỗi một lĩnh vực cụ thể thuộc về tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính và quản trị rủi ro tài chính. Tùy thuộc vào sự lựa chọn các nhóm kiến thức chuyên sâu của mỗi học viên, chương trình hướng đến các chuyên ngành chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, chuẩn bị cho học viên sẵn sàng đảm nhiệm những vị trí quản lý trong các công ty, tập đoàn kinh tế, công ty đa quốc gia, các định chế tài chính ngân hàng, bảo hiểm… Chương trình thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng giúp người học hiểu sâu về lý thuyết kinh tế tài chính có liên quan, vận dụng và thực hành một cách nhuần nhuyễn các kiến thức chuyên ngành vào thế giới thực trong thị trường tài chính không ngừng biến động. Qua đó, phát triển tư duy nhận thức và khả năng ứng dụng các kiến thức, hiểu biết chuyên sâu để giải quyết các vấn đề trong môi trường toàn cầu và biến động. Tùy thuộc vào sự lựa chọn các khối kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực như quản trị tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính hay quản trị rủi ro tài chính mà người học sẽ vận dụng các khối kiến thức có liên quan để tổ chức, phân tích và ra quyết định trong hoạt động của tổ chức kinh tế mà mình làm việc.

24 tháng