Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Tài chính (hướng ứng dụng)

Tài chính

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng nhằm đào tạo các chuyên gia tài chính trong tương lai với nền tảng kiến thức rộng và chuyên sâu trong mỗi một lĩnh vực cụ thể thuộc về tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính và quản trị rủi ro tài chính. Tùy thuộc vào sự lựa chọn các nhóm kiến thức chuyên sâu của mỗi học viên, chương trình hướng đến các chuyên ngành chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, chuẩn bị cho học viên sẵn sàng đảm nhiệm những vị trí quản lý trong các công ty, tập đoàn kinh tế, công ty đa quốc gia, các định chế tài chính ngân hàng, bảo hiểm… Chương trình thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng giúp người học hiểu sâu về lý thuyết kinh tế tài chính có liên quan, vận dụng và thực hành một cách nhuần nhuyễn các kiến thức chuyên ngành vào thế giới thực trong thị trường tài chính không ngừng biến động. Qua đó, phát triển tư duy nhận thức và khả năng ứng dụng các kiến thức, hiểu biết chuyên sâu để giải quyết các vấn đề trong môi trường toàn cầu và biến động. Tùy thuộc vào sự lựa chọn các khối kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực như quản trị tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính hay quản trị rủi ro tài chính mà người học sẽ vận dụng các khối kiến thức có liên quan để tổ chức, phân tích và ra quyết định trong hoạt động của tổ chức kinh tế mà mình làm việc.

Thời gian đào tạo

24 tháng 

Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp.

Đáp ứng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tài chính 

II. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành bắt buộc:  18 tín chỉ

 • Lý thuyết tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính quốc tế 
 • Quản trị rủi ro tài chính 
 • Đầu tư tài chính
 • Kinh tế lượng tài chính 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

 • Phân tích tài chính 
 • Định giá doanh nghiệp
 • Sáp nhập, mua lại và thoái vốn
 • Tài chính hành vi
 • Tài chính khởi nghiệp
 • Tài chính định lượng
 • Sản phẩm phái sinh 
 • Phân tích rủi ro và mô hình hóa
 • Quản trị rủi ro tài chính nâng cao
 • Thực hành quản trị rủi ro công ty
 • Điều tiết các định chế tài chính
 • Các vấn đề thực hành quản trị rủi ro 
 • Chứng khoán có thu nhập cố định
 • Định giá, IPO, Mua bán và Sáp nhập
 • Quản lý danh mục đầu tư 

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

 • Báo cáo chuyên đề 
 • Đề án tốt nghiệp

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Diễn giải và giải thích một cách đầy đủ về các lý thuyết, công cụ và các quy tắc trong hoạt động tài chính, thị trường tài chính;
 • Liên hệ và giải thích những vấn đề thực tiễn từ những lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính bao gồm tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro tài chính;
 • Liên hệ những nguyên tắc, công cụ và phương pháp trong việc thực hành quản trị tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính và quản trị rủi ro tài chính;

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Có kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua việc vận dụng lý thuyết liên quan trong tài chính, quản trị rủi ro và đầu tư dưới các bối cảnh khác nhau của kinh tế, xã hội, đạo đức, thể chế và phương diện toàn cầu;
 • Có kỹ năng phân tích và tổng hợp các vấn đề phức tạp trong hệ thống tài chính trong nước và quốc tế dưới bối cảnh thông tin đa chiều vào thực tiễn ngành;
 • Có kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp (synthesize) và thể hiện (display) các kết quả nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn quản trị tài chính;
 • Có kỹ năng sơ đồ hóa (diagram), kiến tạo (compose) từ kết quả nghiên cứu và thực tế hóa những phát kiến ứng dụng cho thực tiễn ngành tài chính;

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có khả năng học hỏi và làm việc theo nhóm để tạo ra (generate) các giải pháp tài chính trong quản lý doanh nghiệp, trong xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, trong quản lý rủi ro tài chính;
 • Có khả năng hỗ trợ (support), hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nắm bắt, nhận định, phân tích và đánh giá các nguồn thông tin tài chính cũng như các vấn đề phức tạp của hệ thống kinh tế – tài chính quốc tế;
 • Kết hợp (combine) phương pháp luận với chuyên môn thực tiễn nghề nghiệp để thực hiện các dự án tài chính nhằm gia tăng hiệu quả dưới nhận thức đầy đủ về quy tắc nghề nghiệp và quy định môi trường thể chế.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, học viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng, học viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công việc thuộc từng chuyên ngành đào tạo chuyên sâu như quản trị rủi ro tài chính, đầu tư tài chính, và tài chính doanh nghiệp trong các công ty, định chế tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm…