Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị (Chương trình Chuẩn)

Quản trị

Chương trình Quản trị thuộc ngành Quản trị kinh doanh, đào tạo các cử nhân có kiến thức vững chắc về quản trị tổ chức (lập kế hoạch chiến lược, tổ chức bộ máy và thu hút nguồn nhân lực để thực hiện chiến lược, quản trị các hoạt động chức năng), có phong cách lãnh đạo hiện đại, năng động để có thể trở thành một nhà quản trị cấp trung và cấp cao trong các tổ chức kinh doanh, tổ chức công và tổ chức phi lợi nhuận đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh công nghệ mới và hội nhập kinh tế toàn cầu.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340101

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.