Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (hướng ứng dụng)

Kinh doanh quốc tế

Với phương châm đào tạo gắn liền với thực tiễn, chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh doanh quốc tế được thiết kế theo hướng thực hành, ứng dụng các kiến thức quản lý trong môi trường nhiều thay đổi vào việc giải quyết các hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp và tổ chức có hoạt động quốc tế. Mục tiêu của chương trình là tạo ra những nhà quản lý chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực cạnh tranh trong nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam

Những người đang hoặc dự định làm việc tại những doanh nghiệp kinh doanh và các cơ quan quản lý kinh doanh quốc tế