Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kinh tế chính trị (hướng nghiên cứu)

Kinh tế chính trị

Chuyên ngành Kinh tế chính trị (PE) được thiết kế với một chương trình cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn. Học viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế chính trị nắm vững kiến thức thuộc lãnh vực kinh tế chính trị hiện đại, trở thành các chuyên gia nghiên cứu, người phân tích kinh tế, kinh tế chính trị có năng lực, có tư duy khoa học phản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức hiệu quả, người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Có thể tiếp tục học tập lên bậc tiến sĩ trong và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.

  • Những người là cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
  • Những người làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, các học viện.
  • Những người làm việc trong các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên
  • Những người giảng dạy tại các học viện chính trị, học viện cán bộ, các trường đại học, cao đẳng.
  • Những người làm việc trong các doanh nghiệp