Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kinh tế chính trị (hướng nghiên cứu)

Kinh tế chính trị

Chuyên ngành Kinh tế chính trị (PE) được thiết kế với một chương trình cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn. Học viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế chính trị nắm vững kiến thức thuộc lãnh vực kinh tế chính trị hiện đại, trở thành các chuyên gia nghiên cứu, người phân tích kinh tế, kinh tế chính trị có năng lực, có tư duy khoa học phản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức hiệu quả, người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Có thể tiếp tục học tập lên bậc tiến sĩ trong và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.

 • Những người là cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 • Những người làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, các học viện.
 • Những người làm việc trong các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên
 • Những người giảng dạy tại các học viện chính trị, học viện cán bộ, các trường đại học, cao đẳng.
 • Những người làm việc trong các doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh..

I. Kiến thức chung: 8 tín chỉ

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ 

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 27 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành 

 • Logic học 
 • Kinh tế phát triển 
 • Chính trị học nâng cao 

Kiến thức chuyên ngành 

 • Kinh tế chính trị nâng cao 
 • Chính sách kinh tế – xã hội 
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

 • Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội 
 • Đường lối kinh tế của ĐCSVN 
 • Quản trị nguồn nhân lực 
 • Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn 
 • Phát triển vùng và địa phương 
 • Quản lý kinh tế 
 • Chính sách công 
 • Tài chính công 

III. Luận văn: 14 tín chỉ

 • Chuyên đề nghiên cứu 
 • Thiết kế nghiên cứu 
 • Phương pháp nghiên cứu 
 • Các chuyên đề nghiên cứu khác
 • Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin
 • Báo cáo chuyên đề

Tổng cộng: 61 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị hiện đại, hiểu được những vấn đề kinh tế chính trị Việt Nam Hiểu được các lý thuyết kinh tế hiện đại và có khả năng vận dụng vào thực tiễn
 • Có kiến thức về quan hệ kinh tế quốc tế, có khả năng vận dụng để giải quyết những vấn đề của thực tiễn
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản lý nhà nước, quản lý vùng, địa phương và những kiến thức cơ bản về pháp luật
 • Có kiến thức nâng cao về chính trị, xã hội, có khả năng tham gia các tổ chức chính trị, xã hội và các hội nghề nghiệp

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập để giải quyết những vấn đề của thực tiễn kinh tế chính trị; biết sử dụng các phương pháp phân tích định lượng, định tính trong nghiên cứu.
 • Có tư duy phản biện độc lập, tư duy logic, có kỹ năng giải quyết vấn đề của thực tiễn liên quan đến chuyên ngành đào tạo Kinh tế chính trị
 • Biết truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu các ý tưởng của mình, thuyết phục được người nghe, biết lắng nghe ý kiến của người khác, tự tin trong giao tiếp
 • Có khả năng tổ chức, quản lý và lãnh đạo nhóm, hợp tác tốt với mọi người để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả
 • Biết trình bày văn bản một cách rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, tập trung vào chủ đề chính, tuân thủ các chuẩn mực và quy định trong trích dẫn tài liệu

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Thường xuyên cập nhật các lý thuyết mới và nắm bắt những vấn đề của thực tiễn có liên quan đến chuyên ngành Kinh tế chính trị sau khi tốt nghiệp
 • Coi trọng sự đa dạng và khác biệt trong xã hội, cùng nhau trao đổi, thảo luận để tìm ra sự đồng thuận chung và tiếng nói chung
 • Có sự năng động, nhạy bén, có năng lượng tích cực, đóng góp mang tính xây dựng, có trách nhiệm giải trình trong công việc
 • Ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong các quyết định
 • Chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm trong các quyết định của các nhân
 • Ngoài những chuẩn đầu ra trên, học viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

Các cơ quan nghiên cứu: Chuyên viên nghiên cứu, tại các cơ quan nghiên cứu kinh tế – xã hội, các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc nước ngoài.

 • Chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, viện kinh tế
 • Nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực liên quan đến kinh tế chính trị
 • Xây dựng đề cương nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế, chính trị
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kinh tế chính trị Khảo sát thu thập các dữ liệu để thực hiện các đề tài nghiên cứu
 • Viết báo cáo kết quả nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị
 • Các cơ quan Đảng và nhà nước: Cán bộ, công chức tại các tổ chức Đảng và chính quyền các cấp Trung ương và địa phương, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị Việt Nam
 • Chuyên viên văn phòng cấp ủy, chính quyền các cấp.
 • Chuyên viên điều phối, nghiên cứu tại các đơn vị quản lý nhà nước trên các lĩnh vực KT – XH
 • Nghiên cứu, đề xuất chính sách các lĩnh vực kinh tế, chính trị
 • Quản lý, triển khai chủ trương chính sách, qui định của nhà nước.

Giảng viên: Giảng viên các trường đại học, cao đẳng giảng dạy môn Kinh tế chính trị/Giảng viên trong hệ thống Học viện chính trị, trường chính trị tỉnh, thành phố.

 • Giảng dạy môn Kinh tế chính trị tại các trường đại học, cao đẳng
 • Giảng dạy môn Kinh tế chính trị tại các học viện chính trị, các trường chính trị
 • Báo cáo các chuyên đề và kinh tế, chính trị
 • Khảo sát, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế chính trị.
 • Biên soạn bài giảng môn Kinh tế chính trị
 • Hướng dẫn thảo luận các chuyên đề kinh tế, chính trị.
 • Xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu môn Kinh tế chính trị.

Lĩnh vực báo chí, tuyên truyền: Làm việc trong các lĩnh vực báo chí, truyền thông.

 • Biên tập viên các toà soạn báo, tạp chí, mảng chuyên về kinh tế, chính trị
 • Tuyên truyền viên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị
 • Viết bài cho báo, tạp chí lĩnh vực liên quan đến kinh tế chính trị Làm việc trong bộ phận tuyên giáo

Các khu vực công và tư: Làm việc trong các khu vực kinh tế – xã hội công và tư

 • Cán bộ hành chính trong các doanh nghiệp Cán bộ đoàn trong các doanh nghiệp
 • Cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp Phòng truyền thông của các doanh nghiệp