Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

về chương trình Thạc sĩ hướng nghiên cứu

Dành cho người học làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng hay cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, tư vấn hoặc sẽ học lên tiến sĩ.

Kết cấu gồm các môn học chuyên ngành, một số chuyên về nghiên cứu như thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu định lượng cũng như các chủ đề nghiên cứu đòi hỏi nghiên cứu hàn lâm, chuẩn tắc, có thể công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Với đa số các chuyên ngành thuộc khối Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý, hết năm thứ nhất có thể chuyển đổi từ định hướng ứng dụng sang định hướng nghiên cứu

Tại UEH, hàng năm có khoảng 15% học viên đăng ký theo hướng nghiên cứu.

Chương trình đào tạo gồm các Ngành/Chuyên ngành: