Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý môi trường (hướng ứng dụng)

Kinh tế và quản lý môi trường

Chương trình ThS Kinh tế và Quản lý môi trường là trang bị cho học viên năng lực để trở thành nhà lãnh đạo hoặc chuyên gia phân tích cao cấp trong các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên thiên nhiên; nhà quản lý điều hành cấp cao hoặc chuyên viên phân tích chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, cung cấp dịch vụ môi trường, hoặc tư vấn các giải pháp môi trường; và nhà hoạt động xã hội tâm huyết trong các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, chương trình đào tạo hướng đến phát triển mạng lưới các doanh nhân sinh thái thành đạt và các giám đốc chuyên trách về các vấn đề môi trường và quan hệ công chúng trong doanh nghiệp.

  • Cán bộ quản lý nhà nước: sở, phòng tài nguyên – môi trường; chi cục bảo vệ môi trường; các đơn vị bảo tồn đa dạng sinh học; và các tổ chức bảo vệ môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.
  • Cán bộ quản lý doanh nghiệp và chuyên viên phân tích: các tập đoàn khoán sản, dầu khí, năng lượng; công ty nhà nước và tư nhân cung cấp các dịch vụ môi trường như nước, xử lý rác, nước thải, cây xanh; các công ty khai thác tài nguyên như cát, đá, xi măng.
  • Cán bộ quản lý và chuyên viên tư vấn: các cơ quan nghiên cứu và tư vấn môi trường và tài nguyên; các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong các lĩnh vực phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, và bảo tồn thiên hiên.