Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý môi trường (hướng ứng dụng)

Kinh tế và quản lý môi trường

Chương trình ThS Kinh tế và Quản lý môi trường là trang bị cho học viên năng lực để trở thành nhà lãnh đạo hoặc chuyên gia phân tích cao cấp trong các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên thiên nhiên; nhà quản lý điều hành cấp cao hoặc chuyên viên phân tích chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, cung cấp dịch vụ môi trường, hoặc tư vấn các giải pháp môi trường; và nhà hoạt động xã hội tâm huyết trong các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, chương trình đào tạo hướng đến phát triển mạng lưới các doanh nhân sinh thái thành đạt và các giám đốc chuyên trách về các vấn đề môi trường và quan hệ công chúng trong doanh nghiệp.

 • Cán bộ quản lý nhà nước: sở, phòng tài nguyên – môi trường; chi cục bảo vệ môi trường; các đơn vị bảo tồn đa dạng sinh học; và các tổ chức bảo vệ môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.
 • Cán bộ quản lý doanh nghiệp và chuyên viên phân tích: các tập đoàn khoán sản, dầu khí, năng lượng; công ty nhà nước và tư nhân cung cấp các dịch vụ môi trường như nước, xử lý rác, nước thải, cây xanh; các công ty khai thác tài nguyên như cát, đá, xi măng.
 • Cán bộ quản lý và chuyên viên tư vấn: các cơ quan nghiên cứu và tư vấn môi trường và tài nguyên; các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong các lĩnh vực phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, và bảo tồn thiên hiên.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ 
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế 

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 36 tín chỉ

Kiến thức về kỹ năng phân tích 

 • Kinh tế vi mô ứng dụng 
 • Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám
 • Các phương pháp phân tích số liệu 
 • Kinh tế lượng ứng dụng 
 • Hành vi tổ chức và kỹ năng quản lý 

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành tự chọn 

Kiến thức về kinh tế môi trường 

 • Kinh tế học về ô nhiễm và biến đổi khí hậu
 • Định giá môi trường và khai thác tài nguyên 
 • Kinh tế học năng lượng 
 • Môi trường và phát triển kinh tế 

Kiến thức về kinh doanh bền vững 

 • Thẩm định dự án đầu tư 
 • Hạch toán quản lý môi trường
 • Quản lý dự án môi trường 
 • Kinh doanh và môi trường 
 • Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Kiến thức về quản lý môi trường

 • Chính sách và hệ thống quản lý môi trường 
 • Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp
 • Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn 
 • Đánh giá tác động môi trường 
 • Phân tích chính sách môi trường 

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

 • Thực tập 
 • Dự án tốt nghiệp

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Nắm vững kiến thức tổng quát về kinh tế và quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và quản trị doanh nghiệp về mục tiêu môi trường
 • Có đủ kiến thức chuyên môn về kinh tế và quản lý để có thể ứng dụng giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong khu vực nhà nước và các tổ chức tư nhân.
 • Nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức giúp hoạch định và cụ thể hóa các chiến lược phát triển bền vững tại địa phương và sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững tại doanh nghiệp.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Xây dựng, phân tích và đánh giá các chính sách quản lý môi trường và tài nguyên.
 • Phân tích sự gắn kết giữa môi trường và hoạt động kinh tế; lồng ghép yêu cầu về bền vững môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và chiến lược sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững tại doanh nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để có thể thu thập và xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Trung thực, cầu tiến, luôn cập nhật các kiến thức khoa học để phục vụ công tác;
 • Năng động, bản lĩnh, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, học viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

 • Nghiên cứu, ra quyết định tại các cơ quan Nhà nước thực thi và đánh giá các chính sách môi trường
 • Nghiên cứu và phát triển, đánh giá các dự án tài trợ bởi các tổ chức quốc tế (Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á), các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và xóa đói giảm nghèo của các tổ chức phi chính phủ.
 • Phân tích, điều hành và đánh giá giải quyết các yêu cầu về quản lý môi trường tại các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ