Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Tài chính (hướng nghiên cứu)

Tài chính

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Chương trình thạc sĩ Tài chính hướng nghiên cứu giúp người học hiểu sâu về lý thuyết kinh tế – tài chính có liên quan, qua đó tự phát triển các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực mình đang theo đuổi trước những thay đổi của nền kinh tế và thị trường tài chính. Đồng thời, phát triển tư duy nhận thức và khả năng ứng dụng các kiến thức, hiểu biết chuyên sâu để giải quyết các vấn đề trong môi trường toàn cầu và biến động. Tùy thuộc vào sự lựa chọn các khối kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực mà người học sẽ vận dụng các khối kiến thức có liên quan để tổ chức, phân tích và ra quyết định trong hoạt động của tổ chức mà mình làm việc; hoặc sẵn sàng đảm nhiệm những vị trí trong nghiên cứu tại các doanh nghiệp, các định chế tài chính và trong các trường học và viện nghiên cứu khác nhau; hoặc để tiếp tục thực hiện luận án tiến sĩ.

Người học đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành/chuyên ngành hoặc ngành/chuyên ngành gần.