Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Tài chính (hướng nghiên cứu)

Tài chính

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Chương trình thạc sĩ Tài chính hướng nghiên cứu giúp người học hiểu sâu về lý thuyết kinh tế – tài chính có liên quan, qua đó tự phát triển các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực mình đang theo đuổi trước những thay đổi của nền kinh tế và thị trường tài chính. Đồng thời, phát triển tư duy nhận thức và khả năng ứng dụng các kiến thức, hiểu biết chuyên sâu để giải quyết các vấn đề trong môi trường toàn cầu và biến động. Tùy thuộc vào sự lựa chọn các khối kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực mà người học sẽ vận dụng các khối kiến thức có liên quan để tổ chức, phân tích và ra quyết định trong hoạt động của tổ chức mà mình làm việc; hoặc sẵn sàng đảm nhiệm những vị trí trong nghiên cứu tại các doanh nghiệp, các định chế tài chính và trong các trường học và viện nghiên cứu khác nhau; hoặc để tiếp tục thực hiện luận án tiến sĩ.

Người học đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành/chuyên ngành hoặc ngành/chuyên ngành gần.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh..

I. Kiến thức chung: 8 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ

II. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành bắt buộc: 18 tín chỉ

 • Lý thuyết tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính quốc tế
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Đầu tư tài chính Tài chính hành vi

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

 • Tài chính định lượng
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Điều hành công ty cổ phần đại chúng
 • Quản trị rủi ro tài chính nâng cao
 • Điều tiết các định chế tài chính

III. Luận văn: 14 tín chỉ

 • Chuyên đề nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tài chính
 • Các chủ đề nghiên cứu trong tài chính
 • Khoa học dữ liệu tài chính
 • Kinh tế lượng
 • Tài chính

Tổng cộng: 61 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Diễn giải và giải thích một cách đầy đủ về các lý thuyết, công cụ và các quy tắc trong hoạt động tài chính, thị trường tài chính;
 • Liên hệ và giải thích những vấn đề thực tiễn từ những lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính;
 • Thiết kế vấn đề nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra của tổ chức và xã hội trong lĩnh vực kinh tế tài chính.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Có kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua việc vận dụng lý thuyết liên quan trong lĩnh vực tài chính dưới các bối cảnh khác nhau của kinh tế, xã hội, thể chế và phương diện toàn cầu;
 • Có kỹ năng phân tích và tổng hợp các vấn đề phức tạp trong hệ thống tài chính trong nước và quốc tế dưới bối cảnh thông tin đa chiều vào thực tiễn ngành;
 • Có kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp (synthesize) và thể hiện (display) các kết quả nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn quản trị tài chính;
 • Có kỹ năng sơ đồ hóa (diagram), kiến tạo (compose) từ kết quả nghiên cứu và thực tế hóa những phát kiến ứng dụng cho thực tiễn ngành tài chính.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có khả năng học hỏi và làm việc theo nhóm để tạo ra (generate) các giải pháp tài chính trong quản trị doanh nghiệp;
 • Có khả năng hỗ trợ (support), hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nắm bắt, nhận định, phân tích và đánh giá các nguồn thông tin tài chính cũng như các vấn đề phức tạp của hệ thống kinh tế – tài chính quốc tế;
 • Kết hợp (combine) phương pháp luận với chuyên môn thực tiễn nghề nghiệp để thực hiện các dự án tài chính nhằm gia tăng hiệu quả dưới nhận thức đầy đủ về quy tắc nghề nghiệp và quy định môi trường thể chế.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, học viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Trường Đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu: Giảng viên, nhà nghiên cứu

 • Là một giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng hoặc các nghiên cứu viên trong các tổ chức nghiên cứu hoặc viện nghiên cứu.

Các doanh nghiệp, các định chế tài chính trong và ngoài nước: Giám đốc tài chính, phó tổng phụ trách tài chính, chuyên gia tư vấn tài chính doanh nghiệp…

Các định chế tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, các doanh nghiệp, các công ty đầu tư: Giám đốc, chuyên gia đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, mua bán sáp nhập…

Các định chế tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm…: Giám đốc, chuyên gia quản trị rủi ro, các nhà nghiên cứu