Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)

Quản trị kinh doanh

Chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đào tạo chuyên gia quản trị, nhà quản lý hàng đầu.

Đối tượng người học

Người học tốt nghiệp đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức nếu tốt nghiệp ngành khác

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh..

I. Kiến thức chung: 8 tín chỉ

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

Kiến thức cơ sở ngành 

 • Quản trị chiến lược nâng cao 
 • Quản trị điều hành nâng cao 
 • Quản trị chất lượng nâng cao 
 • Quản trị nguồn nhân lực mang tính chiến lược 

Kiến thức chuyên ngành (Bắt buộc) 

 • Chiến lược marketing nâng cao 
 • Tài chính nâng cao cho nhà quản trị 
 • Kế toán quản trị chiến lược 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

 • Triển khai chiến lược chuyên sâu 
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp 
 • Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề 
 • Lãnh đạo 
 • Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
 • Mô hình kinh doanh điện tử 
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 
 • Quản trị sáng tạo và đổi mới 
 • Quản trị khởi nghiệp 

III. Luận văn và chuyên đề nghiên cứu 

 • Chuyên đề nghiên cứu 
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học 
 • Thiết kế nghiên cứu dành cho quản trị và kinh doanh 
 • Phương pháp định lượng dành cho quản trị và quản lý 
 • Chuyên đề nghiên cứu chuyên ngành quản trị và kinh doanh 
 • Luận văn

Tổng cộng: 61 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Tổng hợp và phân tích các lý thuyết cơ bản; cập nhật lý thuyết mới liên quan đến các hoạt động, chức năng trong quản trị điều hành doanh nghiệp như kiến thức về quản trị chiến lược, marketing, tài chính, sản xuất, chất lượng, nguồn nhân lực,…
 • Phân tích và đánh giá được các khái niệm, mô hình, quan điểm, lý thuyết khoa học chuyên sâu và cập nhật trong quản trị kinh doanh.
 • Am hiểu và áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để thiết kế và thực hiện nghiên cứu nhằm đóng góp cho lý thuyết/quy luật kinh doanh.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Thuần thục các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề nghiên cứu một cách khoa học.
 • Thành thạo các kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý hoạt động chức năng của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh.
 • Thành thạo các kỹ năng thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, số liệu, và tài liệu nghiên cứu về các vấn đề quản trị doanh nghiệp một cách khoa học.
 • Thành thạo kỹ năng cập nhật tài liệu và sử dụng các công nghệ, phần mềm một cách sáng tạo trong nghiên cứu các vấn đề nguyên lý và lý thuyết quản trị.
 • Thành thạo kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên việc tổng hợp các nghiên cứu khoa học các vấn đề quản trị doanh nghiệp để thảo luận với người cùng ngành và những người khác.
 • Thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh (tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam).

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Khả năng lên kế hoạch và triển khai nghiên cứu khoa học một cách độc lập nhằm đóng góp cho lý thuyết/quy luật kinh doanh mới
 • Chủ động thích nghi, tự định hướng và có thể hướng dẫn người khác cách thức nghiên cứu khoa học trong quản trị doanh nghiệp
 • Đúc kết được những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp
 • Thành thạo trong việc quản lý, đánh giá và cải tiến công việc nghiên cứu thuộc chuyên môn.

Các trường đại học: Học viên muốn học tiếp lên tiến sĩ hoặc giảng dạy và làm việc tại các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

 • Nghiên cứu sinh tiến sĩ phải có khả năng sáng tạo và đóng góp tri thức mới.
 • Giảng viên có trách nhiệm hoàn thành công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ người học trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống.

Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ: Nhà chuyên môn hoặc tư vấn chính sách trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội.

 • Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp là người trực tiếp chịu trách nhiệm chung về các vấn đề hành chính, nhân sự, hậu cần, thống kê tổng hợp của tổ chức, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, ổn định, minh bạch và hiệu quả.
 • Chịu sự phân công, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và cán bộ nhân viên nhằm đạt mục tiêu của tổ chức.

Các doanh nghiệp: Chuyên gia quản lý chiến lược hay quản lý chức năng như sản xuất, kinh doanh, marketing, nhân sự, mua hàng, chất lượng….

 • Chuyên gia quản lý bộ phận chức năng là người đứng đầu bộ phận chức năng của công ty, phụ trách giám sát và chỉ đạo các chiến lược chức năng nhằm đóng góp cho mục tiêu chung của doanh nghiệp. Họ cũng là người dẫn dắt nhân viên trong bộ phận đạt được các mục tiêu mong muốn.