Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)

Quản trị kinh doanh

Chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đào tạo chuyên gia quản trị, nhà quản lý hàng đầu.

Người học tốt nghiệp đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức nếu tốt nghiệp ngành khác