Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Về chương trình Tiến sĩ

UEH là một trong những trường đại học công lập trọng điểm tại Việt Nam có bề dày đào tạo tiến sĩ trên 35 năm. Các nghiên cứu sinh tốt nghiệp đã và đang đảm đương các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn và hoạch định chính sách tại các ban/ngành trung ương và địa phương. Đào tạo tiến sĩ tại UEH có sự sàng lọc rất khắt khe, tỷ lệ tốt nghiệp tiến sĩ đang phấn đấu nâng cao.

Những hướng đi mới về đào tạo tiến sĩ mà UEH đang thực hiện và phấn đấu với nỗ lực không ngừng bao gồm: Nâng cao chất lượng đầu vào, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng quản trị, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu, nâng cao tính minh bạch khi công bố các kết quả nghiên cứu.

Chương trình đào tạo gồm các Ngành/Chuyên ngành: