Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Ngân hàng

Ngân hàng

Chương trình đào tạo tiến sĩ Ngân hàng, ngành Tài chính – Ngân hàng theo hướng nghiên cứu được thiết kế dựa trên nền tảng chương trình của các trường đại học nổi tiếng, thuộc top 100 trường đại học uy tín trên thế giới. Nội dung chương trình đào tạo phù hợp và tương thích với chương trình đào tạo tiến sĩ của các trường uy tín trên thế giới. Giá trị cốt lõi và nổi bật của chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Ngân hàng bắt kịp xu hướng học tập và nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực kinh tế – tài chính – ngân hàng.