Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Ngân hàng

Ngân hàng

Chương trình đào tạo tiến sĩ Ngân hàng, ngành Tài chính – Ngân hàng theo hướng nghiên cứu được thiết kế dựa trên nền tảng chương trình của các trường đại học nổi tiếng, thuộc top 100 trường đại học uy tín trên thế giới. Nội dung chương trình đào tạo phù hợp và tương thích với chương trình đào tạo tiến sĩ của các trường uy tín trên thế giới. Giá trị cốt lõi và nổi bật của chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Ngân hàng bắt kịp xu hướng học tập và nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực kinh tế – tài chính – ngân hàng.

Đối tượng người học

I. Kiến thức chung: 6 tín chỉ

 • Thiết kế nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu định tính
 • Kinh tế lượng
 • Định lượng trong kinh doanh và quản lý 
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 10 tín chỉ

 • Những vấn đề đương đại trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng
 • Kinh tế học ngân hàng
 • Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường tài chính
 • Viết và công bố kết quả nghiên cứu lĩnh vực tài chính – ngân hàng

III. Luận án tiến sĩ: 74 tín chỉ

 • Đề cương
 • Chuyên đề 1
 • Chuyên đề 2
 • Chuyên đề 3
 • Bài báo 1
 • Bài báo 2
 • Luận án

Tổng cộng: 90 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Phân tích, đánh giá các xu hướng nghiên cứu đương đại về kinh tế, tài chính – ngân hàng
 • Am hiểu kiến thức chuyên sâu về nền tảng tài chính, kinh tế học ngân hàng và có sức ảnh hưởng về lĩnh vực chuyên sâu này trong cộng đồng các nhà khoa học
 • Lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện nghiên cứu một cách độc lập và sáng tạo
 • Áp dụng, phát triển công nghệ trong thực hiện nghiên cứu và phát triển tổ chức
 • Am hiểu kiến thức tiên tiến, chuyên sâu để phản biện và báo cáo kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín
 • Tổng hợp, áp dụng và phân tích kiến ​​thức hiện có và kiến ​​thức mới trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng để phát triển các khái niệm hoặc cách diễn giải mới
 • Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong quản lý và vận hành tổ chức

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Thuần thục kỹ năng phân tích, tổng hợp một cách toàn diện, đầy đủ, có hệ thống các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng
 • Thuần thục kỹ năng phân tích chọn lọc, đánh giá liên tục và chứng minh các kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng một cách khoa học, sáng tạo
 • Phổ biến hiệu quả các kết quả nghiên cứu cho nhiều đối tượng bằng cách sử dụng các kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả cùng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng
 • Thuần thục kỹ năng truyền đạt tri thức và đưa ra giải pháp một cách sáng tạo trong nghiên cứu
 • Sử dụng ngoại ngữ thuần thục trong nghiên cứu học thuật và chuyên môn

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Thái độ chủ động, tự chịu trách nhiệm trong nghiên cứu và công việc
 • Coi trọng giá trị đạo đức trong nghiên cứu và đạo đức nghề nghiệp
 • Tuân thủ tinh thần thượng tôn pháp luật trong nghiên cứu và nghề nghiệp
 • Thể hiện sự tự chủ, khả năng phán đoán, khả năng thích ứng, khả năng lãnh đạo, tính chủ động, khả năng phục hồi và trách nhiệm với tư cách là một chuyên gia hàng đầu về kinh tế, tài chính – ngân hàng

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Trường đại học, cao đẳng

Quản lý giáo dục

Giảng viên

Nhà nghiên cứu

Giảng dạy kinh tế, tài chính – ngân hàng

Nghiên cứu lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng

Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu

Nhà nghiên cứu

Nghiên cứu lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại, các công ty tài chính khác

Quản lý, giảng dạy, nhà nghiên cứu tại các trung tâm đào tạo của Ngân hàng và các định chế tài chính

Quản lý đào tạo

Quản lý nghiệp vụ

Quản lý tài chính

Giảng dạy nghiệp vụ

Các tập đoàn kinh tế

Lãnh đạo, chuyên gia Quản lý kinh tế, tài chính

Chuyên gia hoạch định chiến lược Tài chính – tiển tệ, chính sách tiền tệ, tài chính

 Phê duyệt, theo dõi, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh tế, tài chính của tổ chức

Các cơ quan quản lý Nhà nước cấp Trung ương và địa phương

Lãnh đạo, Chuyên gia kinh tế

Lãnh đạo, Chuyên gia tài chính

Lãnh đạo, Chuyên gia Quản lý kinh tế và tài chính

Lập kế hoạch, phê duyệt, theo dõi, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các bộ phận trực thuộc về hoạt động kinh tế, tài chính.