Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Luật Kinh tế

Luật kinh tế 

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật Kinh tế của UEH đặt mục tiêu đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có trình độ cao về luật kinh tế. Nghiên cứu sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng để trở thành những nhà nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng phát hiện và luận giải những vấn đề mới trong lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh còn có khả năng tham gia vào quá trình hoạch định, xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về kinh tế của Nhà nước trong bối cảnh hội nhập.

Giảng viên luật, chuyên gia nghiên cứu pháp luật, chuyên gia xây dựng chính sách, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc người thực hành pháp luật tại các khối công và tư đều có thể tham gia khoá học.