Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Luật Kinh tế

Luật kinh tế 

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật Kinh tế của UEH đặt mục tiêu đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có trình độ cao về luật kinh tế. Nghiên cứu sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng để trở thành những nhà nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng phát hiện và luận giải những vấn đề mới trong lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh còn có khả năng tham gia vào quá trình hoạch định, xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về kinh tế của Nhà nước trong bối cảnh hội nhập.

Đối tượng người học

Giảng viên luật, chuyên gia nghiên cứu pháp luật, chuyên gia xây dựng chính sách, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc người thực hành pháp luật tại các khối công và tư đều có thể tham gia khoá học.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. Kiến thức chung: 6 tín chỉ

 • Thiết kế nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu luật học (nâng cao)
 • Phương pháp nghiên cứu định tính
 • Kinh tế lượng
 • Phương pháp định lượng trong kinh doanh và quản lý

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 10 tín chỉ

 • Seminar Kinh tế học pháp luật
 • Seminar Luật và phát triển
 • Seminar Luật kinh doanh trong bối cảnh hội nhập
 • Seminar Pháp luật thương mại và đầu tư quốc tế

III. Luận án tiến sĩ: 74 tín chỉ

 • Đề cương
 • Chuyên đề tổng quan
 • Chuyên đề 1 liên quan đến luận án
 • Chuyên đề 2 liên quan đến luận án
 • Bài báo 1 
 • Bài báo 2
 • Luận án

Tổng cộng: 90 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Áp dụng được hệ thống kiến thức, giá trị cốt lõi, nguyên lý, học thuyết nền tảng thuộc lĩnh vực luật kinh tế;
 • Phân tích và đánh giá được hệ thống pháp luật về kinh tế trong bối cảnh toàn cầu và nhiều thay đổi dựa trên cách tiếp cận liên ngành;
 • Áp dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý vào hoạt động nghiên cứu khoa học để phát triển tri thức mới trong lĩnh vực pháp luật kinh tế;
 • Làm chủ và sáng tạo kiến thức tiên tiến, chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu của luận án.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Hiều sâu sắc các lý thuyết khoa học, phương pháp nghiên cứu, công cụ phục vụ nghiên cứu và vận dụng thành thạo các phương pháp, công cụ này vào thực hiện các công trình nghiên cứu nhằm tổng hợp, làm giàu và bổ sung tri thức chuyên môn cho lĩnh vực luật kinh tế;
 • Phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực luật kinh tế và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo;
 • Thành thạo trong đề xuất và thực hiện các đề tài khoa học, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, thiết lập mạng lưới nghiên cứu về luật kinh tế giữa các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước;
 • Thành thạo trong thảo luận, trình bày kết quả nghiên cứu tại các diễn đàn khoa học trong nước và quốc tế, công bố kết quả nghiên cứu về luật kinh tế và các lĩnh vực pháp luật liên ngành;
 • Thành thạo trong phản biện phục vụ hoạt động phân tích, đánh giá chính sách và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực chuyên môn.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Coi trọng giá trị của hoạt động nghiên cứu và sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực luật kinh tế; coi trọng tính liêm chính trong hoạt động khoa học;
 • Tiếp thu các ý tưởng, góc nhìn mới về các vấn đề thuộc lĩnh vực luật kinh tế khi hoàn cảnh đòi hỏi;
 • Coi trọng tính tự chủ trong nghiên cứu khoa học, có khả năng tự định hướng và dẫn dắt người khác trong hoạt động khoa học;
 • Sáng tạo trong xử lý vấn đề, có khả năng ra phán quyết, quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có tinh thần tiếp thu ý kiến phản biện trong học tập và nghiên cứu khoa học để phát triển tri thức chuyên nghiệp, làm giàu kinh nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng mới, quá trình mới.

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Cơ sở đào tạo

Giảng viên

Thực hiện nghiên cứu, giảng dạy đại học và sau đại học, hướng dẫn khóa luận, luận văn, luận án và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học

Cơ sở nghiên cứu

Nghiên cứu viên

Thực hiện các nghiên cứu nhằm phát triển tri thức mới trong lĩnh vực pháp luật kinh tế; Thực hiện các nghiên cứu nhằm phát hiện vấn đề để tư vấn chính sách

Các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp

Chuyên gia, người quản lý cao cấp

Thực hiện nghiên cứu, tư vấn chính sách, đề xuất giải pháp xử lý vấn đề

Các tổ chức chính trị-xã hội khác

Chuyên gia, người quản lý cao cấp

Thực hiện nghiên cứu, tư vấn chính sách, đề xuất giải pháp xử lý vấn đề

Các tổ chức quốc tế

Chuyên gia

Thực hiện nghiên cứu, tư vấn chính sách, đề xuất giải pháp xử lý vấn đề

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý

Chuyên gia, người quản lý cao cấp

Quản lý chuyên môn, xây dựng chiến lược, tham gia hoạt động nghiên cứu và tham vấn chính sách

Các trung tâm trọng tài

Trọng tài viên, chuyên gia, người quản lý cao cấp

Giải quyết tranh chấp, quản lý chuyên môn, xây dựng chiến lược, tham gia hoạt động nghiên cứu và tham vấn chính sách