Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Kinh tế chính trị

Kinh tế chính trị

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế chính trị (Political Economics) trình độ tiến sĩ, được thiết kế giúp cho nghiên cứu sinh nắm vững kiến thức của chuyên ngành, trở thành nhà nghiên cứu, người phân tích chính sách kinh tế, chính trị có năng lực cao, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, có tư duy khoa học phản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức của ngành một cách hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.