Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Kinh tế chính trị

Kinh tế chính trị

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế chính trị (Political Economics) trình độ tiến sĩ, được thiết kế giúp cho nghiên cứu sinh nắm vững kiến thức của chuyên ngành, trở thành nhà nghiên cứu, người phân tích chính sách kinh tế, chính trị có năng lực cao, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, có tư duy khoa học phản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức của ngành một cách hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

Đối tượng người học

I. Kiến thức chung: 6 tín chỉ

 • Thiết kế nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu định tính

II. Kiến thức cở sở ngành và chuyên ngành: 30 tín chỉ

 • Học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
 • Chính sách kinh tế mới và kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes và chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam
 • Kinh tế chính trị quốc tế
 • Báo cáo chuyên đề 1: Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu trước đây
 • Báo cáo chuyên đề 2: Phương pháp nghiên cứu
 • Báo cáo chuyên đề 3: Nghiên cứu chuyên sâu
 • Báo cáo bài báo 1
 • Báo cáo bài báo 2

III. Luận án tiến sĩ: 54 tín chỉ

 • Đề cương nghiên cứu
 • Luận án

Tổng cộng: 90 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Có kiến thức chuyên sâu về ngành kinh tế chính trị
 • Kiến thức cơ bản về kinh tế vĩ mô
 • Kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế.
 • Am hiểu đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực Kinh tế chính trị.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập để giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị
 • Có tư duy phản biện độc lập, có kỹ năng giải quyết vấn đề của thực tiễn liên quan đến ngành Kinh tế chính trị
 • Biết truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu kiến thức của ngành Kinh tế chính trị, biết lắng nghe ý kiến của người khác, tự tin trong giao tiếp
 • Có khả năng tổ chức, quản lý và lãnh đạo nhóm, hợp tác tốt với mọi người để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Thường xuyên cập nhật các kiến thức mới và nắm bắt những vấn đề của thực tiễn có liên quan đến ngành Kinh tế chính trị
 • Coi trọng sự đa dạng và khác biệt trong tổ chức, trong xã hội, cùng nhau trao đổi, thảo luận để tìm ra sự đồng thuận chung và tiếng nói chung
 • Có sự năng động, nhạy bén, có năng lượng tích cực, đóng góp mang tính xây dựng, có trách nhiệm giải trình trong công việc
 • Coi trọng lợi ích của xã hội và tập thể trong các quyết định liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị.
 • Chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm trong việc các quyết định cá nhân

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Các cơ quan nghiên cứu

– Chuyên gia nghiên cứu, làm việc tại các cơ quan nghiên cứu kinh tế, các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc nước ngoài.

–        Chuyên gia nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, viện kinh tế

–        Nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực liên quan đến kinh tế chính trị

–        Xây dựng đề cương nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế, chính trị

–        Chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chính trị

–        Tổ hợp báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

Giảng viên

– Giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

– Giảng viên trong hệ thống Học viện chính trị, trường chính trị tỉnh, thành phố.

–        Giảng dạy môn Kinh tế chính trị tại các trường đại học, cao đẳng

–        Giảng dạy môn Kinh tế chính trị tại các học viện chính trị, các trường chính trị

–        Báo cáo các chuyên đề, đề tài về kinh tế, chính trị.

–        Hướng dẫn thảo luận các chuyên đề kinh tế, chính trị.

–        Xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu.

Lĩnh vực truyền thông

– Làm việc trong các lĩnh vực báo chí, truyền thông.

–         Biên tập chính trong các toà soạn báo, tạp chí, mảng chuyên về kinh tế, chính trị

–         Tuyền truyền viên chính các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị

–         Viết bài cho báo, tạp chí lĩnh vực liên quan đến kinh tế chính trị

–         Chuyên viên trong lĩnh vực tuyên giáo

Các khu vực công và tư

– Làm việc trong các khu vực kinh tế – xã hội công và tư

 

–         Cán bộ chuyên trách công tác Đảng

–         Chuyên viên hành chính trong các tổ chức

–         Cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp, các hiệp hội, các hội nghề nghiệp

–         Cán bộ truyền thông trong các doanh nghiệp, các hiệp hội, hội nghề nghiệp