Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Chương trình đào tạo tiến sĩ Kinh doanh thương mại được thiết kế để phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của học viên để không ngừng trau dồi kỹ năng nghiên cứu và tự tìm tòi nắm bắt các kiến thức cập nhật một cách toàn diện và nâng cao về thực tiễn các hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế. Chương trình đào tạo tập trung kết hợp phân tích lý thuyết gắn với những nghiên cứu chuyên môn, liên ngành đi sâu vào các đề tài mang tính thời sự và liên quan trong lĩnh vực kinh tế bắt nguồn từ các ứng dụng thực tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày nay. Mục tiêu của chương trình là tạo ra những người có hiểu biết khoa học sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh, có đầy đủ trình độ, năng lực và đạo đức nghiên cứu để thực hiện các dự án nghiên cứu đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.