Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Chương trình đào tạo tiến sĩ Kinh doanh thương mại được thiết kế để phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của học viên để không ngừng trau dồi kỹ năng nghiên cứu và tự tìm tòi nắm bắt các kiến thức cập nhật một cách toàn diện và nâng cao về thực tiễn các hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế. Chương trình đào tạo tập trung kết hợp phân tích lý thuyết gắn với những nghiên cứu chuyên môn, liên ngành đi sâu vào các đề tài mang tính thời sự và liên quan trong lĩnh vực kinh tế bắt nguồn từ các ứng dụng thực tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày nay. Mục tiêu của chương trình là tạo ra những người có hiểu biết khoa học sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh, có đầy đủ trình độ, năng lực và đạo đức nghiên cứu để thực hiện các dự án nghiên cứu đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. 

Đối tượng người học

I. Kiến thức chung: 6 tín chỉ

 • Thiết kế nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu định tính
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng
 • Kinh tế lượng
 • Phương pháp nghiên cứu kinh doanh nâng cao

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 10 tín chỉ

 • Lược khảo lý thuyết tổng quan ngành quản trị và kinh doanh
 • Lược khảo lý thuyết chuyên sâu 
 • Thực hành nghiên cứu 1
 • Thực hành nghiên cứu 2

III. Luận án tiến sĩ: 74 tín chỉ

Tổng cộng: 90 tín chỉ

Chuẩn đầu ra về Phát triển kiến thức (Knowledge development)

 • Có kiến thức nâng cao về kinh tế và quản trị kinh doanh và có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh trong nước và quốc tế.
 • Có kiến thức chuyên sâu về các lý thuyết và có khả năng áp dụng lý thuyết phù hợp trong nghiên cứu kinh doanh trong nước và quốc tế.
 • Nắm vững và biết cách áp dụng một cách thành thạo và nghiêm túc các kỹ thuật; phương pháp luận nghiên cứu khoa học phù hợp nhằm giải quyết các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra.
 • Có khả năng thiết kế, thực hiện và hoàn thành các dự án nghiên cứu thực nghiệm có đóng góp đáng kể vào việc phát triển các kĩ thuật; ý tưởng; giải pháp hoặc phương pháp tiếp cận mới.
 • Có khả năng phân tích; tổng hợp các kiến thức chuyên môn, tích hợp các kiến thức liên ngành trong các lĩnh vực khác nhau để đánh giá chuyên sâu và toàn diện về thực tiễn kinh doanh phức tạp (vấn đề và giải pháp; cơ hội và thách thức…).
 • Có khả năng sử dụng và ứng dụng kiến thức nâng cao về kinh doanh trong bối cảnh thực tiễn của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Chuẩn đầu ra Phát triển kỹ năng (Skill development)

 • (Computer skills) Sử dụng thành thạo các phần mềm; kĩ thuật phân tích xử lý dữ liệu phục vụ nghiên cứu.
 • (Communication skilsl) Truyền đạt và trình bày (bằng cả lời nói và bằng văn bản viết) các ý tưởng; kết quả phân tích và kết luận nghiên cứu một cách rõ ràng và hiệu quả cho các cho khán giả (chuyên gia, chuyên gia liên ngành, công chúng…).
 • (Critical-thinking skills) Phản biện, phê bình và tích hợp các quan điểm; lí luận khoa học khác nhau nhằm năng cao năng lực học tập; nghiên cứu độc lập và tự chủ.
 • (Creativity and Innovation skills) Thể hiện tò mò, tìm tòi học hỏi, sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh qua lăng kính thực tiễn ứng dụng trong kinh doanh.
 • (Adaptive skill & Team-working skills) Thích nghi, hợp tác và làm việc nhóm một cách hiệu quả và chuyên nghiệp trong môi trường đa văn hóa với các nhóm nghiên cứu, cộng sự, các đối tượng nghiên cứu.
 • (Leadership skills) Kỹ năng lãnh đạo cần có của một người có thẩm quyền và sự chính trực trong quá trình dẫn dắt; hướng dẫn; và cố vấn nhóm nghiên cứu, cộng sự, các đối tượng nghiên cứu hoặc trong quá trình đưa ra các quyết định kinh doanh.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Resposibility)

 • Tích cực chủ động nghiên cứu, phát triển nghiên cứu độc lập
 • Có nhận thức, hiểu biết và tuân theo các giá trị và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu học thuật và kinh doanh.
 • Chứng minh trách nhiệm và ý thức đóng góp vào sự phát triển xã hội thông qua việc cam kết, thực hiện và gìn giữ giá trị; kỉ luật và đạo đức cá nhân đối với nhà trường và cộng đồng.
 • Phát triển năng lực học tập suốt đời.
 • Có ý thức trách nhiệm, tự chủ đánh giá và cải tiến hiệu quả.

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Trường Đại học, Cao đẳng

Giảng viên

Giảng viên chịu trách nhiệm giảng dạy các khóa học trong lĩnh vực chuyên môn của họ và cung cấp hướng dẫn cho sinh viên. Phát triển, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của khóa học, đồng thời đưa ra hướng dẫn và lời khuyên cho sinh viên. Tạo tài liệu học tập, bài tập cho điểm và bài kiểm tra, theo dõi hiệu suất của học sinh và cung cấp tài nguyên cho học sinh. Tham gia các cuộc họp của khoa và bộ môn, các hoạt động nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn khác.

Viện nghiên cứu

Chuyên gia nghiên cứu

Tiến hành nghiên cứu và phân tích dữ liệu từ các nghiên cứu. Xây dựng chiến lược, kế hoạch và mục tiêu nghiên cứu. Phân tích và xem xét các nghiên cứu và tài nguyên hiện có để cung cấp thông tin cho các nghiên cứu trong tương lai. Cộng tác với các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên khác để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của nghiên cứu. Trình bày các kết quả nghiên cứu thông qua các báo cáo, bài báo và các ấn phẩm khác.

Phát triển các đề xuất nghiên cứu và cấp các ứng dụng. Tham gia vào các cuộc họp nhân viên nghiên cứu và hội thảo.

Các công ty, tổ chức phi chính phủ

Chuyên gia tư vấn

Xác định các thách thức và cơ hội của tổ chức và phát triển các giải pháp. Tiến hành nghiên cứu, phân tích dữ liệu và đưa ra khuyến nghị cho tổ chức. Phát triển và thực hiện các chiến lược để cải thiện hiệu suất và đảm bảo thành công. Theo dõi những thay đổi trong môi trường của tổ chức và điều chỉnh các chiến lược cho phù hợp. Tạo báo cáo và tài liệu về kết quả nghiên cứu và khuyến nghị. Làm việc chặt chẽ với khách hàng để hiểu nhu cầu và mục tiêu của họ. Tham gia vào các cuộc họp, hội nghị và hội thảo để cập nhật những thay đổi trong ngành. Duy trì hồ sơ và tài liệu chính xác của các hoạt động nghiên cứu.