Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Kế toán

Kế toán

Chương trình Tiến sĩ Kế toán là chương trình đào tạo sau đại học chuyên sâu để chuẩn bị cho người học sẵn sàng với những vị trí nghề nghiệp tiềm năng ở các cấp bậc cao nhất trong đơn vị thuộc khu vực tư, khu vực công, chính phủ hoặc tổ chức giáo dục. Chương trình này được thiết kế giúp người học đạt được các kỹ năng và kiến thức phục vụ công việc giảng dạy, tư vấn hoặc lãnh đạo. Nghiên cứu sinh sau khi thoả mãn điều kiện tốt nghiệp sẽ nhận học vị Tiến sĩ, ngành Kế toán, ghi nhận người học đã sẵn sàng để đóng góp tri thức mới vào lý thuyết và xu hướng nghiên cứu kế toán, cũng như sẵn sàng phát triển các ứng dụng thực tế trong khoa học kế toán. Quan trọng nhất, mục tiêu của chương trình Tiến sĩ Kế toán là cung cấp môi trường hỗ trợ để giúp người học bắt đầu nghiên cứu có thể tiếp xúc với cộng đồng nghiên cứu rộng hơn, từ đó người học từng bước tiến vào cộng đồng các học giả, được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ để theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu chuyên nghiệp.

Đối tượng người học

I. Kiến thức chung: 6 tín chỉ

 • Thiết kế nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu định tính
 • Kinh tế lượng
 • Định lượng trong kinh doanh và quản lý

II. Kiến thức cở sở ngành và chuyên ngành: 11 tín chỉ

 • Phương pháp nghiên cứu  khoa học nâng cao trong kế toán
 • Nghiên cứu Kế toán tài chính nâng cao
 • Nghiên cứu Kế toán quản trị nâng cao
 • Các vấn đề đương đại trong nghiên cứu kế toán

III. Kiến thức luận án tiến sĩ: 74 tín chỉ

 • Bảo vệ đề cương chi tiết của luận án
 • Báo cáo nghiên cứu 1: Tổng quan nghiên cứu hệ thống liên quan chủ đề luận án
 • Báo cáo nghiên cứu 2: Thiết kế nghiên cứu của luận án
 • Tích luỹ 2 điểm về công bố kết quả nghiên cứu của luận án
 • Luận án tiến sỹ

Tổng cộng: 90 tín chỉ

 

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Thể hiện năng lực tiếp thu tri thức một cách hệ thống, có hiểu biết về khối kiến thức chuyên sâu ở vị trí hàng đầu trong học thuật kế toán
 • Vận dụng thành thạo kiến thức rộng trong các lĩnh vực nghiên cứu khác liên quan, bên cạnh lĩnh vực kế toán
 • Hiểu biết toàn diện kiến thức nền tảng về nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu khoa học để ứng dụng trong công việc và nghiên cứu
 • Nắm vững kiến thức thực hành ở mức độ cần thiết để truyền tải và/ hoặc chuyển giao các lý thuyết và mô hình học thuật thành các ứng dụng cụ thể đến đối tượng thực hành nghề nghiệp và cộng đồng nói chung
 • Đánh giá kiến thức cốt lõi để xác định những hạn chế vốn có đối với các loại bằng chứng, phương pháp và cách tiếp cận lý thuyết khác nhau trong quá trình hình thành một kiến thức cụ thể, từ đó hiểu được nguồn gốc, quy trình, sự phức tạp của việc tạo ra kiến thức

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Thực hiện được nghiên cứu cơ bản và/ hoặc ứng dụng ở cấp độ nâng cao để đóng góp đáng kể vào sự phát triển của các kỹ thuật, ý tưởng hoặc tri thức mới
 • Lập kế hoạch, quản lý và chuyển giao dự án nghiên cứu một cách hữu hiệu
 • Sử dụng kỹ năng nhận thức và tư duy độc lập để phản biện, đánh giá kiến thức và ý tưởng hiện có, thực hiện điều tra có hệ thống để đưa ra các hướng giải quyết sáng tạo và độc đáo
 • Thích ứng nhanh chóng với các công cụ, tài nguyên và công nghệ kỹ thuật số hiện đại phục vụ công việc nghiên cứu
 • Thành thạo kỹ năng giao tiếp nói và viết ở cấp độ chuyên gia để trình bày trước cộng đồng khoa học, cũng như khán giả nói chung trong các hoạt động trao đổi học thuật trong nước và quốc tế

Chuẩn đầu ra Tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Sáng tạo và tiếp thu các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau
 • Chủ động trong học tập và làm việc tập thể trong nhiều môi trường khác nhau
 • Hình thành thái độ trách nhiệm với xã hội bằng việc dẫn dắt người khác, có hành động thúc đẩy các nghiên cứu được ứng dụng trong bối cảnh xã hội
 • Phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia
 • Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, sự khác biệt xã hội, sự liêm chính trong nghiên cứu và tuân thủ các quy định của pháp luật, của đơn vị làm việc

Tổ chức

Organization

Vị trí

Position

Miêu tả công việc

Job description

Cao đẳng, đại học

Giảng viên ở các trường Cao đẳng và Đại học

Các giảng viên trường cao đẳng và đại học hướng dẫn sinh viên kế toán và tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Các nhiệm vụ bao gồm phát triển chương trình giảng dạy, tư vấn cho sinh viên, chấm điểm bài làm của sinh viên, và xuất bản các bài báo học thuật.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn

Chuyên gia tư vấn, chuyên gia phân tích, cố vấn

Thường được tuyển dụng bởi các công ty lớn, chuyên gia tư vấn, nhà phân tích và cố vấn hoặc nhà phân tích quản lý, giúp các tổ chức khách hàng của họ cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Bằng cách đánh giá dữ liệu tài chính, nói chuyện với nhân viên và quan sát các hoạt động tổng thể, họ đưa ra các đề xuất về các biện pháp cắt giảm chi phí, tái cấu trúc và cải thiện hoạt động.

Doanh nghiệp khu vực tư

Trưởng phòng/ Giám đốc tài chính

Vai trò của người quản lý tài chính – đôi khi được gọi là kế toán quản lý – là có cái nhìn bao quát về hoạt động tài chính của tổ chức của họ. Các nhà quản lý tài chính giúp thiết lập các giao thức liên quan đến ngân sách, xử lý các khoản đầu tư và giám sát nhân viên. Họ cũng sàng lọc dữ liệu tài chính để cung cấp các báo cáo quan trọng cho các giám đốc điều hành cấp cao hơn, những người sử dụng thông tin để thiết lập các mục tiêu và quy trình.

Tổ chức khu vực công

Nhà nghiên cứu chính sách công

Các nhà nghiên cứu chính sách công thực hiện các nhiệm vụ tương tự như các nhà phân tích quản lý. Được tuyển dụng ở cấp địa phương, cấp quốc gia, nhà nghiên cứu chính sách công giám sát hoạt động tài chính để xác định các vấn đề và đề xuất cải tiến. Ở cấp nhà nước, các nhà nghiên cứu chính sách công thường làm việc cho Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán (SEC), Viện Nghiên cứu.