Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Tài chính

Tài chính

Chương trình Tiến sĩ Tài chính tại UEH cung cấp cho nghiên cứu sinh những nền tảng lý thuyết vững chắc để phát triển các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính. Chương trình cũng trang bị cho nghiên cứu sinh các công cụ và phương pháp để thực hiện các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, nhằm tạo ra tri thức mới và đóng góp cho khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu. Chương trình cũng chuẩn bị cho nghiên cứu sinh những kỹ năng và thái độ cần thiết để theo đuổi sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu, hoặc những vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các định chế tài chính trong nước và quốc tế.