Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Tài chính

Tài chính

Chương trình Tiến sĩ Tài chính tại UEH cung cấp cho nghiên cứu sinh những nền tảng lý thuyết vững chắc để phát triển các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính. Chương trình cũng trang bị cho nghiên cứu sinh các công cụ và phương pháp để thực hiện các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, nhằm tạo ra tri thức mới và đóng góp cho khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu. Chương trình cũng chuẩn bị cho nghiên cứu sinh những kỹ năng và thái độ cần thiết để theo đuổi sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu, hoặc những vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các định chế tài chính trong nước và quốc tế.

Đối tượng người học

I. Kiến thức chung: 6 tín chỉ

 • Thiết kế nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu định tính
 • Kinh tế lượng
 • Định lượng trong kinh doanh và quản lý
 • Phương pháp nghiên cứu trong Tài chính

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 10 tín chỉ

 • Tài chính quốc tế
 • Tài chính doanh nghiệp 
 • Định giá tài sản 
 • Kinh tế lượng tài chính nâng cao

III. Luận án tiến sĩ: 74 tín chỉ

 • Đề cương
 • Ba chuyên đề tiến sĩ
 • Tham gia hoạt động khoa học 
 • Các bài báo
 • Luận án

Tổng cộng: 90 tín chỉ

Kiến thức (Knowledge)

 • Am hiểu kiến thức cốt lõi, chuyên sâu thuộc lĩnh vực Tài chính.
 • Am hiểu kiến thức chuyên sâu, nâng cao về thiết kế nghiên cứu, phương pháp và công cụ nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính.
 • Am hiểu kiến thức về quản lý và tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính.

Kỹ năng (Skills)

 • Kỹ năng làm chủ (master) các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển trong Tài Chính.
 • Kỹ năng tổng hợp (synthezise) và đánh giá một cách có phê phán (critically evaluate) các các lý thuyết và thực tiễn hiện tại để tạo ra (create) những hiểu biết mới trong lĩnh vực Tài chính.
 • Có khả năng thiết kế (design) và triển khai thực hiện (perform) một nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tài chính.
 • Kỹ năng suy luận (infer), phân tích (analyze) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực Tài chính và đưa ra (propose) những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo.
 • Kỹ năng quản lý và điều hành (manage) chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển thuộc lĩnh vực Tài chính.
 • Kỹ năng thảo luận (discuss) trong nước và quốc tế về lĩnh vực Tài chính và phổ biến (communicate) các kết quả nghiên cứu.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Tự chủ nghiên cứu sáng tạo (innovate) tri thức mới thuộc lĩnh vực Tài chính.
 • Đưa ra (initiate) và bảo vệ (defend) các ý tưởng mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau.
 • Tiến hành (conduct) nghiên cứu độc lập, dẫn dắt (lead) những người khác nghiên cứu.
 • Tự chủ ra quyết định (decide) mang tính chuyên gia, tuân thủ (adhere) các quy định và đạo đức nghề nghiệp.
 • Quản lý (manage) nghiên cứu và tự chủ học tập để phát triển (develop) tri thức mới trong lĩnh vực Tài chính.

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Trường đại học

Giảng viên, nghiên cứu viên

Giảng dạy các bậc cử nhân, thạc sĩ ngành Tài chính.

Nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học.

Nghiên cứu và tư vấn chính sách cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Viện nghiên cứu

Giảng viên, nghiên cứu viên

Giảng dạy các bậc cử nhân, thạc sĩ ngành Tài chính.

Nghiên cứu và công bố kế quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học.

Nghiên cứu và tư vấn chính sách cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính

Chuyên gia

Nghiên cứu và công bố kế quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học.

Nghiên cứu và tư vấn chính sách cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Quản lý cấp cao tại các định chế và tổ chức tài chính

Nhà quản lý

Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tài chính cho tổ chức.

Quản lý tài chính về mặt chiến lược.