Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Thống kê

Thống kê

Chương trình đào tiến sĩ ngành Thống kê cung cấp cho học viên kiến thức tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu về lãnh vực thống kê, phân tích định lượng trong kinh tế và kinh doanh và các kỹ năng, thái độ cần thiết để học viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, các đơn vị có liên quan đến thống kê và phân tích dữ liệu. Học viên tốt nghiệp có kiến thức cốt lõi, nền tảng, chuyên sâu về lý thuyết thống kê, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê, kỹ năng phân tích dữ liệu, và đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về hoạt động nghiên cứu thống kê, công bố quốc tế và phục vụ chuyên môn cho các thành phần kinh tế. Có khả năng vận dụng một cách khoa học và sáng tạo các kiến thức chuyên môn vào những tình huống thực tế khác nhau. Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, có tư duy phản biện và cập nhật các kiến thức khoa học chuyên ngành của các quốc gia khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động thống kê trong bối cảnh toàn cầu hóa.