Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh của UEH đào tạo các nghiên cứu sinh có khả năng độc lập thực hiện nghiên cứu hàn lâm nhằm kiến tạo và truyền tải tri thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tầm quốc tế.

Đối tượng người học

I. Kiến thức chung: 6 tín chỉ

 • Thiết kế nghiên cứu
 • Phương pháp định lượng trong kinh doanh và quản lý
 • Phương pháp nghiên cứu định tính

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 10 tín chỉ

 • Module Lãnh đạo và Hành vi tổ chức
 • Module Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Phát triển bền vững
 • Module Quản trị chiến lược
 • Module Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
 • Module Hành vi người tiêu dùng và quản trị marketing
 • Module Quản trị điều hành
 • Module Quản trị sự thay đổi và phát triển tổ chức
 • Module Quản trị rủi ro và tài chính

III. Luận án tiến sĩ: 74 tín chỉ

 • Tiểu luận tổng quan
 • Dự án nghiên cứu 1
 • Dự án nghiên cứu 2
 • Luận án

Tổng cộng: 90 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Thể hiện được năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá các lý thuyết và nền tảng kiến thức đang tồn tại và kiến tạo các lý thuyết, kiến thức mới cho lĩnh vực chuyên sâu thuộc lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
 • Có năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá các phương pháp nghiên cứu đang tồn tại và kiến tạo các phương pháp mới phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
 • Vận dụng, chuyển giao một cách chuyên nghiệp ở cấp độ cao các nền tảng lý thuyết mới, các kiến thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu vào thực tiễn quản trị ở các tổ chức, doanh nghiệp.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Có kỹ năng chuyên sâu về tổng hợp, phân tích, đánh giá tài liệu học thuật, tài liệu giảng dạy các chủ đề thuộc lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
 • Có kỹ năng ở trình độ cao cấp về tổ chức thực hiện, viết và báo cáo nghiên cứu với ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Có kỹ năng giảng dạy, huấn luyện, tư vấn ở trình độ cao với ngôn ngữ thể hiện ở tiếng Anh và tiếng Việt một cách chuyên nghiệp.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Resposibility)

 • Độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự học tập và nghiên cứu không ngừng
 • Dẫn dắt đội, nhóm và các học viên, nghiên cứu viên trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao tri thức.
 • Đạo đức, liêm chính trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao tri thức.

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Các Trường Đại học, Cao đẳng.

Lãnh đạo nghiên cứu, Lãnh đạo giáo dục, Giảng viên, Nghiên cứu viên

Lãnh đạo nghiên cứu, Lãnh đạo giáo dục, Giảng dạy trình độ đại học, sau đại học các chuyên ngành thuộc kinh doanh và quản lý.

Tổ chức, triển khai thực hiện các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Các viện, tổ chức nghiên cứu về kinh doanh và quản lý

Chủ nhiệm các dự án nghiên cứu, nghiên cứu viên chính,

Lãnh đạo, dẫn dắt nhóm nghiên cứu thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Các doanh nghiệp, tập đoàn

Cố vấn cấp cao, chuyên gia, huấn luyện đào tạo nội bộ, nghiên cứu viên

Lãnh đạo, dẫn dắt nhóm nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ sáng tạo và đổi mới thuộc lĩnh vực kinh doanh và quản lý.