Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Bảo hiểm (Chương trình Tiếng Việt)

Bảo hiểm

Chương trình Bảo hiểm trang bị cho người học kiến thức nền tảng, hiện đại và chuyên sâu về bảo hiểm nhằm phục vụ cho mục tiêu hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động của các định chế tài chính – bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan đến chức năng quản trị rủi ro, đảm bảo bảo hiểm và hoạch định tài chính cho các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế – xã hội.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340204

Chỉ tiêu: 50

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp với ngành Tài chính (Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY)

Video giới thiệu về chương trình TẠI ĐÂY 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ
Kiến thức Cơ sở ngành
 • Nguyên lý Bảo hiểm
 • Định phí
 • Lý thuyết tài chính
 • Tài chính quốc tế
 • Kinh tế lượng tài chính 
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính
 • Đầu tư tài chính
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Hoạch định thuế
 • Kế toán quản trị
 • Quản trị học 
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
Kiến thức chuyên ngành
 • Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm
 • Quản trị tài chính kế toán bảo hiểm
 • Thị trường và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ
 • Thị trường và dịch vụ bảo hiểm hàng hải
 • Thị trường và dịch vụ bảo hiểm phi hàng hải
 • Thị trường và dịch vụ tái bảo hiểm
 • Môi trường pháp lý kinh doanh bảo hiểm
Kiến thức chuyên ngành tự chọn
 • Chứng khoán có thu nhập cố định
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Chiến lược Đầu tư toàn cầu 
 • Công nghệ tài chính
 • Đầu tư bất động sản 
 • Phân tích tài chính
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Thực tập và tốt nghiệp
Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ
1. Kiến thức
 • Nhận biết và giải thích các kiến thức nền tảng về kinh tế – chính trị, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin
 •  Tóm lược và áp dụng một cách có hệ thống các kiến thức về kinh tế, quản trị và kinh doanh, tài chính – kế toán cũng như hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức có liên quan
 •  Giải thích, áp dụng và phân tích một cách có hệ thống các kiến thức nền tảng từ lý thuyết đến thực tiễn trong lĩnh vực tài chính của các doanh nghiệp và các định chế tài chính
 •  Áp dụng và phân tích những vấn đề thực tiễn các kiến thức chuyên sâu về thị trường tài chính và bảo hiểm toàn cầu, hoạt động quản lý rủi ro bằng bảo hiểm trong các doanh nghiệp
 • Phân tích và lập kế hoạch hoạt động quản trị nghiệp vụ, tài chính, đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động tư vấn quản trị rủi ro – hoạch định tài chính cho các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế – xã hội.
2. Kỹ năng
 • Có kỹ năng tổng hợp và tính toán để ra quyết định trong hoạt động quản trị của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Có kỹ năng sơ đồ hóa, phân tích dữ liệu lớn phục vụ tiến trình phân tích và ra quyết định trong phạm vi hoạt động quản trị nghiệp vụ, tài chính, đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động tư vấn quản trị rủi ro – hoạch định tài chính cho các tổ chức và cá nhân
 • Có kỹ năng thảo luận, trình bày và giải thích các vấn đề thay đổi từ môi trường tác động lên hoạt động quản trị của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Có kỹ năng học hỏi và làm việc nhóm để thảo luận và trình bày các giải pháp trong phạm vi hoạt động quản trị nghiệp vụ, tài chính, đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động tư vấn quản trị rủi ro – hoạch định tài chính cho các tổ chức và cá nhân
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Người học có khả năng học hỏi và kết hợp với các bên có liên quan để tổ chức, phân tích, hoạch định và đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề thuộc về lĩnh vực quản trị hoạt động bảo hiểm theo những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
 • Người học phát triển khả năng học hỏi và tổ chức phát triển khả năng học tập, nghiên cứu cho nghề nghiệp trước những thay đổi của môi trường kinh tế toàn cầu
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

1. Các công ty bảo hiểm gốc (phi nhân thọ, nhân thọ), công ty tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm: Chuyên viên

 • Chuyên viên quản trị nghiệp vụ bảo hiểm;
 • Chuyên viên quản trị kinh doanh bảo hiểm; 
 • Chuyên viên quản lý và phân tích đầu tư tài chính;
 • Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm;
 • Chuyên viên hoạch định kế hoạch tài chính và quản lý tài chính – kế toán;
 • Chuyên viên tư vấn dịch vụ quản trị rủi ro và bảo hiểm cho các tổ chức và cá nhân;
 • Chuyên viên đào tạo bảo hiểm.
2. Các định chế tài chính-ngân hàng và tổ chức dịch vụ kế toán – kiểm toán trong nước và quốc tế:Chuyên viên
Chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia quản trị rủi ro tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên viên kiểm toán,…
 
3. Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội Chuyên viên Chuyên gia phân tích, tư vấn và hoạch định chiến lược và xây dựng các chương trình bảo hiểm, quản trị rủi ro.
 
4. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp về hoạt động bảo hiểm: Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Thanh tra bảo hiểm, Sở Tài chính, Hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Hiệp hội bảo hiểm Công chức, viên chức Nghiên cứu, tư vấn chính sách bảo hiểm, quản lý chuyên môn.
 
5. Các cơ sở đào tạo: Trường Đại học, Học viện, các Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng Giảng viên bảo hiểm; Chuyên viên đào tạo nghiệp vụ và quản trị bảo hiểm. Tham gia đào tạo các khóa học chuyên ngành bảo hiểm và quản trị rủi ro.
 
6. Khởi nghiệp  Quản lý Thành lập các công ty hoạt động trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm, giám định rủi ro, tư vấn hoạch định tài chính cá nhân,..
 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM