Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương (Song bằng)

Song ngành Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương

 

Trúng tuyển vào chương trình Kinh tế chính trị, người học có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương. Sau 4 năm, người học sở hữu bằng tốt nghiệp Kinh tế chính trị và bằng đại học thứ hai của chương trình Luật và Quản trị địa phương. 

Chương trình đào tạo song ngành trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; khả năng phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; kiến thức về kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế, kinh tế vĩ mô, kinh tế công, chính sách kinh tế – xã hội; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị đồng thời sinh viên còn được trang bị các kiến thức về Luật và quản trị địa phương. 

Đối tượng người học

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Kinh tế chính trị có thể đăng ký học song ngành tích hợp Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương. 

1. Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng học chương trình thứ hai khi đang học năm nhất của chương trình đào tạo thứ nhất. 

2. Sinh viên được chính thức theo học chương trình thứ hai khi: 

 1. Đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. 
 2. Hoàn tất thủ tục đăng ký đúng thời hạn quy định. 
 3. Tại thời điểm xét học chương trình thứ hai, sinh viên không thuộc diện vi phạm kỉ luật và phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau: 
 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh; 
 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. 

3. Sinh viên đăng ký học song ngành tích hợp khi và chỉ khi đang theo học ngành đào tạo thuộc các ngành đào tạo thứ nhất của CTĐT song ngành tích hợp. 

4. Thời điểm sinh viên đăng ký trễ nhất là hết học kỳ thứ năm (tương đương học kỳ 1 năm thứ ba) của khóa học. 

5. Định kỳ hàng năm, đơn vị quản lý đào tạo thông báo, hướng dẫn quy trình đăng ký học chương trình thứ hai đến sinh viên hệ Đại học chính quy và các đơn vị liên quan. 

Xem thêm Quy định TẠI ĐÂY 

I. Kiến thức giáo dục đại cương (50 tín chỉ) 

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Nhập môn luật học
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế phát triển
 • Các học thuyết pháp lý
 • Nhập môn luật học
 • Luật kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (96 tín chỉ)

Kiến thức cơ sở ngành 

 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
 • Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công
 • Quản trị chiến lược các tổ chức công
 • Đường lối kinh tế của ĐCSVN
 • Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
 • Quản trị các tổ chức công
 • Thẩm định dự án đầu tư công
 • Tài chính công
 • Logic học
 • Các lý thuyết kinh tế phương tây hiện đại
 • Luật hiến pháp
 • Luật dân sự I
 • Luật dân sự II
 • Luật hình sự
 • Luật lao động
 • Luật tố tụng dân sự

Kiến thức chuyên ngành 1 

Bắt buộc ngành 1 

 • Kinh tế chính trị – phần tư bản chủ nghĩa
 • Kinh tế chính trị – phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Triết học – phần Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Phân tích chính sách công
 • Triết học – phần Chủ nghĩa duy vật lịch sử
 • Chính sách kinh tế – xã hội
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Tự chọn ngành 1 

 • Kinh tế quốc tế
 • Luật đầu tư và quản lý tài sản công
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế
 • Khoa học chính trị

Kiến thức chuyên ngành 2 

Bắt buộc ngành 2 

 • Luật kinh tế
 • Luật Thương mại quốc tế
 • Luật sở hữu trí tuệ

Tự chọn ngành 2 

 • Hành chính công vụ
 • Tư pháp quốc tế
 • Luật tố tụng hành chính
 • Công pháp quốc tế
 • Luật môi trường
 • Luật khiếu nại, tố cáo
 • Luật an sinh xã hội
 • Luật đầu tư và quản lý tài sản công
 • Luật cạnh tranh
 • Kỹ năng hành nghề luật
 • Công chứng, chứng thực và thừa phát lại

III. Thực tập và tốt nghiệp (10 tín chỉ)

Tổng cộng: 156 tín chỉ

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM