Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao Tiếng Việt)

                                      Kinh doanh quốc tế

Chương trình Kinh doanh Quốc tế Chất lượng cao đào tạo cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cũng như rèn luyện duy sáng tạo để cạnh tranh hiệu quả trong môi trường kinh doanh toàn cầu luôn thay đổi. Sinh viên được trang bị những kiến thức về xây dựng chiến lược, ra quyết định, giải quyết vấn đề, và quản lý công nghệ thông tin để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của các nhà lãnh đạo kinh doanh quốc tế. Bên cạnh đó sinh viên được rèn luyện tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức và tinh thần trách nhiệm với tổ chức và xã hội. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có được các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.