Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kiểm toán (Chương trình Tiếng Việt)

Kiểm toán

Chương trình Kiểm toán trình độ đại học được thiết kế để trang bị cho người học hiểu biết rộng về lĩnh vực kinh tế – xã hội; có chuyên môn sâu về kiểm toán, kiểm soát và kế toán; có đạo đức nghề nghiệp và có đầy đủ các kỹ năng để đáp ứng các yêu cầu công việc trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ; có khả năng thích nghi để phát triển trong điều kiện thay đổi ngày càng nhanh của kỷ nguyên số và toàn cầu hóa.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340302

Chỉ tiêu: 200

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kế toán tài chính căn bản
 • Kiểm soát nội bộ
 • Thông tin chi phí phục vụ ra quyết định
 • Kế toán tài chính theo IFRS
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Hệ thống thuế Việt Nam
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính nâng cao theo IFRS
 • Kế toán tài chính Việt Nam
 • Kiểm toán căn bản
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Giới thiệu Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Kiểm toán hoạt động
 • Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính
 • Kiểm toán nội bộ
 • Kế toán tập đoàn
 • Điều tra gian lận trong kế toán
 • Hoạch định thuế

Tự chọn

 • Cơ sở dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu với Python
 • Khai phá dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu
 • Kế toán quản trị
 • Kế toán công
 • Ngân hàng thương mại
 • An toàn thông tin kế toán
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Quản trị chất lượng
 • Luật Doanh Nghiệp
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • Quản trị đánh giá thực hiện công việc
 • Sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Định giá doanh nghiệp
 • Quản trị điều hành
 • Quản trị học
 • Thuế quốc tế
 • Quản lý rủi ro tuân thủ thuế
 • Đo lường thành quả và báo cáo môi trường, xã hội, quản trị

Khóa luận tốt nghiệp/Học kỳ doanh nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 126 tín chỉ

1. Kiến thức:
1.1 Kiến thức chung
 • Kiến thức cơ bản về các vấn đề lý luận Kế toán – Kiểm toán.
 • Kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị và tài chính.
 • Kiến thức về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam.
1.2 Kiến thức chuyên ngành
 • Hiểu biết các quy định pháp lý về kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.
 • Hiểu biết các quy định pháp lý về kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán quốc tế và quy trình kiểm toán cơ bản.
 • Có khả năng giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành kế toán áp dụng trong một doanh nghiệp (kể cả trong đơn vị hành chính sự nghiệp) như tổ chức thực hiện và cung cấp thông tin về kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích báo cáo tài chính,….Có khả năng thực hiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng tin học.
1.3 Kiến thức bổ trợ
 • Có kiến thức bổ trợ thuộc nhiều lĩnh vực như luật thương mại, luật thương mại, thuế, thị trường tài chính, mô hình tài chính, phân tích dữ liệu kinh doanh,…
 • Đạt chứng chỉ TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh) hoặc trình độ DELF B1 (tiếng Pháp), đối với sinh viên phân khoa tiếng Pháp đạt trình độ DELF B2.
 • Đạt yêu cầu về Giáo dục thể chất.
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng.
 • Có chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
2. Kỹ năng:
2.1 Kỹ năng cứng
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ đảm bảo khác.
 • Có kỹ năng thực hiện và cung cấp dịch vụ về kế toán, kiểm toán cho các doanh nghiệp ở các nước trong khu vực  Châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.
 • Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và nhận xét các vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ trong một doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng phân tích báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp để phục vụ kiểm toán.
 • Có kỹ năng thực hiện các phần hành của kế toán tài chính, kế toán quản trị trong một doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng tham gia hoạch định các chính sách liên quan đến kế toán, kiểm toán và có thể tham gia nghiên cứu soạn thảo chế độ kiểm toán của Việt Nam.
2.2 Kỹ năng mềm
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm, độc lập và chịu được áp lực cao mà nghề nghiệp kiểm toán yêu cầu.
 • Có kỹ năng trình bày, giao tiếp, phản biện.
 • Có kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học phục vụ hoạt động kiểm toán như Microsoft Word, PowerPoint, Excel và Access.
 • Có kỹ năng sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) để nắm vững hoạt động quản trị doanh nghiệp.
3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
 • Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cộng đồng và tác phong công nghiệp. Luôn thể hiện tính chủ động và tinh thần sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.
 • Có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.
 • Có đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết về tầm quan trọng của đạo đức đối với sự tồn tại và phát triển nghề nghiệp.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
 • Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập hoặc các cơ quan kiểm toán Nhà nước, các doanh nghiệp có bộ phận kiểm toán nội bộ, các cơ quan quản lý Nhà nước về kế toán, kiểm toán; các viện nghiên cứu về kế toán, kiểm toán hoặc giảng dạy ở các cơ sở đào tạo về kế toán, kiểm toán.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí sau: trợ lý kiểm toán hoặc kiểm toán viên thực hiện kiểm tra và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính của các tổ chức được lập theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam/quốc tế, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán điều tra; kiểm toán viên nội bộ thực hiện công việc kiểm tra, đánh giá và tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tổ chức; kiểm toán viên trong cơ quan kiểm toán nhà nước; giảng viên tại các cơ sở đào tạo về kế toán, kiểm toán; nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu về kế toán, kiểm toán.
 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM