Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Đầu tư tài chính (Chương trình Tiếng Việt)

Đầu tư tài chính

Chương trình Đầu tư tài chính thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng, cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng và chuyên sâu tương đương với chương trình đào tạo tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới; chương trình cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ cần thiết để làm việc hiệu quả và thích ứng nhanh trong ngành tài chính và đầu tư, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này sẽ trở thành những nhà quản lý đầu tư, nhà phân tích tài chính, nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp năng động tại các công ty đầu tư, công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, và các định chế tài chính trung gian trong nước và quốc tế. Với những kiến thức, kỷ năng và thái độ được trang bị từ chương trình, sinh viên tốt nghiệp có khả năng theo đuổi các bậc học cao hơn để phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201_06

Chỉ tiêu: 70

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Khoa học dữ liệu
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
 • Lý thuyết tài chính 
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính quốc tế
 • Kinh tế lượng tài chính
 • Kế toán tài chính
 • Đầu tư tài chính
 • Điều hành công ty cổ phần và Đạo đức trong tài chính
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Hoạch định thuế
 • Kinh tế lượng tài chính nâng cao
 • Tài chính định lượng
 • Phân tích rủi ro và mô hình hóa
Kiến thức chuyên ngành
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
 • Sản phẩm phái sinh
 • Chứng khoán có thu nhập cố định
 • Phân tích tài chính
 • Phân tích kỹ thuật
 • Tài chính hành vi
 • Quản lý danh mục đầu tư
Kiến thức chuyên ngành tự chọn
 • Đầu tư thay thế
 • Định giá doanh nghiệp
 • Vốn cổ phần tư nhân và vốn mạo hiểm
 • Đầu tư bất động sản
 • Chiến lược đầu tư toàn cầu
 • Công nghệ tài chính

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Nhận biết và giải thích các Kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu;
 • Tóm lược và áp dụng một cách có hệ thống các Kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị và kinh doanh, tài chính và kế toán; 
 • Giải thích, áp dụng và phân tích một cách có hệ thống các Kiến thức nền tảng từ lý thuyết đến thực tiễn trong lĩnh vực tài chính; 
 • Áp dụng và phân tích những vấn đề thực tiễn các Kiến thức chuyên sâu về Tài chính và đầu tư;
 • Liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn các Kiến thức chuyên sâu về phân tích, định giá và ra quyết định đầu tư vào các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh, bất động sản, tài sản thay thế khác;
 • Áp dụng và đối chiếu giữa thực tiễn với các kiến thức lý thuyết chuyên sâu về xây dựng và quản lý danh mục đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro và sinh lợi kỳ vọng của các nhà đầu tư, ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức.
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng tổng hợp và tính toán để ra quyết định đầu tư và quản lý danh mục đầu tư;
 • Có kỹ năng sơ đồ hóa và phân tích dữ liệu lớn phục vụ tiến trình ra quyết định đầu tư và quản lý danh mục đầu tư; 
 • Có năng lực ngoại ngữ và tin học đạt chuẩn đầu ra của Trường Đại học kinh tế (Năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500; Đạt chứng chỉ tin học IC3 – Internet and Computing Core Certification);
 • Có kỹ năng thảo luận, trình bày và giải thích các vấn đề thay đổi của môi trường tài chính toàn cầu lên hoạt động đầu tư;
 • Có kỹ năng học hỏi và kết hợp các thành viên trong nhóm để thảo luận và trình bày các khuyến nghị đầu tư. 
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Có khả năng học hỏi và kết hợp với các bên có liên quan để tổ chức, hoạch định, ra quyết định đầu tư và quản lý danh mục đầu tư các tài sản tài chính theo những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; 
 • Phát triển khả năng học hỏi và xây dựng kế hoạch học tập trong lĩnh vực tài chính và quản lý đầu tư để phát triển khả năng học tập, nghiên cứu cho nghề nghiệp trước những thay đổi của môi trường tài chính toàn cầu. 
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Đầu tư Tài chính có năng lực đảm nhiệm các vị trí ở các công ty và các định chế tài chính-ngân hàng: chuyên gia phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, chuyên gia tín dụng và đầu tư, chuyên gia kinh doanh ngoại hối, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên gia tư vấn đầu tư tại các cơ quan như: các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, các định chế ngân hàng và tài chính trong nước và quốc tế.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM