Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kiểm toán (Tiếng Anh bán phần)

Kiểm toán

Chương trình ngành kiểm toán trình độ đại học (viết tắt là “chương trình”) được thiết kế để trang bị cho người học hiểu biết rộng về lĩnh vực kinh tế – xã hội; có chuyên môn sâu về kiểm toán, kiểm soát và kế toán; có đạo đức nghề nghiệp và có đầy đủ các kỹ năng để đáp ứng các yêu cầu công việc trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ; có khả năng thích nghi để phát triển trong điều kiện thay đổi ngày càng nhanh của kỷ nguyên số và toàn cầu hóa.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ

Kiến thức ngành

 • Kế toán tài chính căn bản
 • Kiểm soát nội bộ
 • Thông tin chi phí phục vụ ra quyết định
 • Kế toán tài chính theo IFRS 
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Hệ thống thuế Việt Nam
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính nâng cao theo IFRS
 • Kế toán tài chính Việt Nam
 • Kiểm toán căn bản
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Giới thiệu Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Kiểm toán hoạt động
 • Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính
 • Kiểm toán nội bộ
 • Kế toán tập đoàn
 • Điều tra gian lận trong kế toán
 • Hoạch định thuế

Tự chọn

 • Cơ sở dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu với Python
 • Khai phá dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu
 • Kế toán quản trị
 • Kế toán công
 • Ngân hàng thương mại
 • An toàn thông tin kế toán
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Quản trị chất lượng
 • Luật Doanh Nghiệp
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • Quản trị đánh giá thực hiện công việc
 • Sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Định giá doanh nghiệp
 • Quản trị điều hành
 • Quản trị học
 • Thuế quốc tế
 • Quản lý rủi ro tuân thủ thuế
 • Đo lường thành quả và báo cáo môi trường, xã hội, quản trị

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Khóa luận tốt nghiệp

Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 126 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Có hiểu biết tổng quát về kinh tế – chính trị – xã hội Việt Nam
 • Có hiểu biết cơ bản về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô để giải thích các hiện tượng trong nền kinh tế
 • Áp dụng các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, luật, quản trị, marketing, nguyên lý kế toán, tài chính, thuế, hệ thống thông tin kế toán cho các hoạt động cơ bản tại doanh nghiệp
 • Hiểu các quy định của kế toán Việt Nam liên quan đến viêc lập và trình bày báo cáo tài chính
 • Áp dụng các nguyên tắc kế toán của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) để ghi nhận, đo lường, lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất
 • Áp dụng các kiến thức của kiểm toán căn bản, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán nội bộ để thiết kế và thực hiện một cuộc kiểm toán.
 • Phân tích, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp để phục vụ cho việc kiểm toán hoặc để thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh  nghiệp
 • Phân tích các gian lận trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp để phục vụ cho công việc kiểm toán hoặc điều tra gian lận
 • Áp dụng các kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản (phần mềm ứng dụng văn phòng) để thu thập dữ liệu phục vụ cho công việc; và áp dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu (database), ngôn ngữ lập trình (Python), khai thác dữ liệu (Data mining) để phục vụ cho việc khai thác dữ liệu của kiểm toán và đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Áp dụng các kiến thức của kế toán quản trị, toán kinh tế, thống kê, phân tích dữ liệu tài chính phục vụ cho việc ra quyết định hoặc thực hiện các nghiên cứu tìm kiếm kiến thức mới
2. Kỹ năng
 • Thành thạo các kỹ năng cơ bản để thu thập thông tin và giải quyết vấn đề (thu thập, tính toán, xử lý thông tin, phân tích. tổng hợp và đưa ra quyết định)
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và trình bày vấn đề
 • Có khả năng phản biện và phê phán
 • Có năng lực tiếng Anh để làm việc hiệu quả thông qua giao tiếp và bằng văn bản và đạt trình độ TOEIC 600
 • Có khả năng sáng tạo, tìm kiếm cái mới, có kỹ năng khởi nghiệp để tạo việc làm cho mình và người khác
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 • Ứng xử có đạo đức nghề nghiệp
 • Làm việc độc lập và làm việc nhóm một cách hiệu quả và sáng tạo
 • Có thể lãnh đạo, hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ
 • Tự chủ và có trách nhiệm với công việc

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định của UEH.

Công ty kiểm toán độc lập: Kiểm toán độc lập

 • Lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để thu thập các bằng chứng làm cơ sở cho việc phát hành báo cáo kiểm toán

Đơn vị kiểm toán nhà nước: Kiểm toán nhà nước

 • Lập kế hoạch và thực hiện một cuộc kiểm toán để đưa ra các đánh giá về hiệu quả hoạt động và sự tuân thủ các quy định của một doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp: Kiểm toán nội bộ

 • Lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán nội bộ để đánh giá hiệu quả của hoạt động và đánh giá sự tuân thủ các quy định của doanh nghiệp

Doanh nghiệp: Kiểm soát nội bộ

 • Thiết kế và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo 

Doanh nghiệp: Kế toán viên

 • Thiết kế hệ thống thông tin kế toán, ghi chép, lập sổ sách, lập báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp: Khác: tư vấn thuế, nhân viên thuế, khởi nghiệp kinh doanh

 • Tư vấn thuế, quản lý thuế 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM