Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị rủi ro tài chính (Chương trình Chuẩn)

Quản trị rủi ro tài chính 

Chương trình Quản trị rủi ro tài chính thuộc ngành Tài chính quốc tế. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tầm quan trọng của quản trị rủi ro được chú trọng nhiều hơn trước, nhất là các định chế tài chính, nhằm bảo đảm sự ổn định của hệ thống tài chính nội địa và toàn cầu. Chương trình đào tạo Quản trị rủi ro tài chính được thiết lập với mục đích giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia lĩnh vực này, hiện đang ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính, từ đó trở thành nhà quản trị có năng lực, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của thị trường tài chính trong nước, đồng thời tăng khả năng hội nhập thị trường tài chính toàn cầu.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340206

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chương trình ngưng tuyển sinh từ năm 2023. Tuy nhiên, sinh viên theo học Tài chính quốc tế sau 1 năm học có thể đăng ký học song chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính. 

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

 • Tài chính doanh nghiệp
 • Lý thuyết tài chính
 • Tài chính quốc tế
 • Kinh tế lượng tài chính
 • Sản phẩm phái sinh
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Đầu tư tài chính
 • Kế toán tài chính
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Luật doanh nghiệp
 • Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Quản trị chiến lược toàn cầu

Kiến thức chuyên ngành

 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao 
 • Tài chính định lượng
 • Phân tích rủi ro và mô hình hóa
 • Nguyên tắc quản trị rủi ro và bảo hiểm
 • Kinh tế lượng tài chính nâng cao
 • Quản trị rủi ro tài chính nâng cao
 • Thực hành quản trị rủi ro công ty
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Điều tiết các định chế tài chính
 • Chứng khoán có thu nhập cố định
 • Chiến lược và hệ thống giao dịch
 • Chiến lược đầu tư toàn cầu
 • Công nghệ tài chính

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Nhận biết và giải thích các kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin.
 • Tóm lược và áp dụng một cách có hệ thống các Kiến thức về kinh tế, quản trị và kinh doanh, tài chính – kế toán.
 • Giải thích, áp dụng và phân tích một cách có hệ thống các Kiến thức nền tảng từ lý thuyết áp dụng vào thực tiễn trong lĩnh vực tài chính.
 • Áp dụng và phân tích những vấn đề thực tiễn các Kiến thức chuyên sâu về hoạt động quản trị rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp, các định chế tài chính.
 • Phân tích và lập kế hoạch để đưa ra các giải pháp để quản trị rủi ro tài chính trong môi trường toàn cầu cho các doanh nghiệp và các định chế tài chính. 
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng tổng hợp và tính toán đề xuất các giải pháp để quản trị rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp và định chế tài chính trong môi trường toàn cầu.
 • Có kỹ năng sơ đồ hóa, phân tích dữ liệu lớn phục vụ tiến trình ra quyết định trong tài chính, đầu tư và quản trị rủ ro tài chính.
 • Có kỹ năng thảo luận, trình bày và giải thích các vấn đề thay đổi từ môi trường lên hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng học hỏi và làm việc nhóm để thảo luận và trình bày các giải pháp trong quản trị rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp và định chế tài chính.
 • Có năng lực ngoại ngữ và khả năng sử dụng thuần thục công nghệ thông tin theo quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và công nghệ thông tin của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM: năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500; đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Người học có khả năng học hỏi và kết hợp với các bên có liên quan để tổ chức, hoạch định và đưa ra các đề xuất để quản trị rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp và các định chế tài chính theo những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
 • Người học phát triển khả năng học hỏi và xây dựng (formulate) kế hoạch học tập trong lĩnh vực quản trị rủi ro tài chính để phát triển khả năng học tập, nghiên cứu cho nghề nghiệp trước những thay đổi của môi trường tài chính toàn cầu.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Tài chính-Ngân hàng chuyên ngành Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính có năng lực đảm nhiệm các vị trí ở các công ty và các định chế tài chính-ngân hàng: chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, chuyên gia tín dụng và đầu tư, chuyên gia kinh doanh ngoại hối, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên gia tư vấn tài chính tại các cơ quan như: các doanh nghiệp bảo hiểm, các định chế tài chính và phi tài chính, các ngân hàng và các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM