Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thuế trong kinh doanh (Chương trình Chuẩn)

Thuế trong kinh doanh

Chương trình Thuế trong kinh doanh thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng cung cấp kiến thức nền tảng chung của khối ngành Kinh tế – Quản trị – Tài chính – Kế toán và kiến thức chuyên sâu về Thuế một cách hệ thống gắn liền với sự vận động của môi trường kinh doanh. Sự phát triển của nền kinh tế cùng với cơ chế tự khai tự nộp thuế tạo ra sự tương tác ngày càng lớn giữa cá nhân và doanh nghiệp với hệ thống thuế làm gia tăng nhu cầu về các chuyên gia thuế trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Chương trình Cử nhân Thuế trong kinh doanh được xây dựng nhằm cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng làm việc độc lập, năng động, tự tin và có trách nhiệm. Cử nhân Thuế trong kinh doanh sẽ giúp cho các đơn vị kinh doanh giải quyết các vấn đề về thuế và hoạch định thuế hiệu quả, giảm thiểu các rủi ro về thuế, góp phần xây dựng các doanh nghiệp phát triển bền vững. Chiến lược tập trung vào tương lai (future-focused strategy) được chương trình Thuế trong kinh doanh xây dựng trên nền tảng quá trình giáo dục liên tục, kết hợp với trải nghiệm thực tế, mạng lưới cựu sinh viên đang hoạt động rộng khắp mang đến những đầu ra tốt nhất cho sinh viên.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.