Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo về việc tuyển sinh 03 chương trình đào tạo – Khóa 49 – Đại học hình thức đào tạo chính quy, năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh 03 chương trình đào tạo

Tuyển sinh đại học – Khóa 49 – Đại học hình thức đào tạo chính quy, năm 2023

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quy chế số 40/QC-ĐHKT-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tuyển sinh
trình độ đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Trường
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy chế tổ chức tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA và KSV);

Căn cứ Đề án số 550/ĐA-ĐHKT-ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Trường
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về tuyển sinh Đại học năm 2023 đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA);

Căn cứ Đề án số 907/ĐA-ĐHKT-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Trường
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về tuyển sinh đại học năm 2023 đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã trường KSA (Điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học số 550/ĐA-ĐHKT-ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2023),

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA) thông báo tuyển 03 (ba) chương trình đào tạo – Khóa 49 – Đại học chính quy, bên cạnh 51 chương trình đào tạo đã công bố, cụ thể:

Stt Mã đăng ký xét tuyển Tên chương trình

đào tạo

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 7480101 Khoa học máy tính(*) 50 A00, A01, D01, D07
2 7480201 Công nghệ thông tin(*) 50 A00, A01, D01, D07
3 7480202 An toàn thông tin(*) 50 A00, A01, D01, D07

(*): Toán nhân hệ số 2 quy về thang điểm 30.

Xem công bố kết quả các Phương thức xét tuyển sớm – Đại học chính quy 2023 và tuyển sinh 3 ngành mới lĩnh vực Máy tính & Công nghệ hướng ứng dụng theo Phương thức thi tốt nghiệp THPTQG  TẠI ĐÂY 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin tức mới nhất