Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kế toán công (Chương trình Tiếng Việt)

Kế toán công

Chương trình Kế toán công thuộc ngành Kế toán, cung cấp cho người học sự hiểu biết rộng về khía cạnh kinh tế, xã hội; có am hiểu về kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc khu vực tư và hệ thống kiến thức kế toán, kiểm toán mang tính chuyên sâu áp dụng trong các đơn vị công tại Việt Nam cũng như phù hợp thông lệ quốc tế; có đạo đức nghề nghiệp, đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng các yêu cầu công việc trên thực tế tại những tổ chức công và tư. Ngoài ra, người học còn có khả năng tổ chức, lập kế hoạch, thực hiện các công tác liên quan đến kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và lập dự toán để đáp ứng yêu cầu công việc, thích nghi cho mục tiêu phát triển bền vững với bối cảnh kinh tế số.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340301_02

Chỉ tiêu: 50

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mac Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Hệ thống thuế Việt Nam
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính căn bản
 • Kế toán tài chính Việt Nam
 • Thông tin chi phí phục vụ ra quyết định
 • Kế toán quản trị
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Kế toán công
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Kiểm toán căn bản

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Cơ chế tài chính kế toán khu vực công
 • Kế toán công 2
 • Phân tích BCTC khu vực công
 • Kiểm toán khu vực công
 • Kế toán công quốc tế 
 • Lập dự toán và đánh giá hiệu quả hoạt động trong khu vực công
 • Kiểm soát nội bộ khu vực công

Tự chọn

 • Kiểm toán nội bộ khu vực công
 • Kế toán điều tra trong khu vực công
 • An toàn thông tin kế toán
 • Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công
 • Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Khóa luận/Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Hiểu được kiến thức tổng quát về chính trị – xã hội khoa học, toán – thống kê ứng dụng trong kinh tế, pháp luật trong đơn vị kế toán, kiến thức nền tảng liên quan đến kế toán cơ bản áp dụng khu vực công và trong khu vực tư.
 • Nắm được kiến thức cơ bản để hỗ trợ chuyên môn liên quan đến quản trị học, hệ thống thuế, lý thuyết tài chính công, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô…
 • Hiểu và vận dụng được kiến thức về bản chất, vai trò khu vực công, quy định pháp lý, các yêu cầu liên quan đến việc tổ chức bộ máy quản lý hành chính nhà nước thông qua cơ chế tài chính của các đơn vị trong khu vực công trên nền tảng kiến thức kế toán chung.
 • Hiểu và vận dụng được kiến thức về hạch toán kế toán từ cơ bản đến chuyên sâu qua hướng dẫn của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán công của quốc gia và quốc tế.
 • Hiểu và vận dụng được kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, quản lý, điều hành hoạt động kế toán trong đơn vị công đặc thù; kiến thức về kiểm soát – kiểm toán nội bộ khu vực công để giúp lập, phân tích được báo cáo tài chính đơn vị.
 • Hiểu được kiến thức công nghệ thông tin, tạo lập hệ thống thông tin kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng khác nhau.
2. Kỹ năng:
 • Sử dụng tốt ngoại ngữ khi giao tiếp, trao đổi, thực hiện các công việc, nhiệm vụ chuyên môn và lĩnh hội được những kiến thức mới.
 • Biết áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kế toán.
 • Biết lựa chọn, áp dụng các nội dung trong kế toán để thay thế để giải quyết vấn đề kế toán mà đơn vị đối mặt trong điều kiện môi trường hoạt động luôn biến động.
 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc sử dụng ngân sách, lập kế hoạch chuyên môn có tính khoa học, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đơn vị, quản trị hoạt động để hỗ trợ ban lãnh đạo và các đối tượng liên quan khi ra quyết định quản lý hoặc các giải pháp tối ưu khác.
 • Có kỹ năng kế thừa, phát triển, kết nối được tổng thể, đồng bộ kiến thức trong chuyên ngành để phát triển việc học song ngành, chuyên ngành khác.
 • Trình bày văn bản và giao tiếp trong kinh doanh hiệu quả thông qua việc làm việc nhóm thể hiện qua năng lực ảnh hưởng, thương lượng, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Giữ được thái độ làm việc độc lập, làm việc nhóm để nâng cao khả năng học tập, từ đó dần hình thành năng lực lãnh đạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
 • Tạo lập được thái độ kiên định, bản lĩnh và khả năng sáng tạo trong việc nêu ra các quan điểm cá nhân về chuyên môn, nghề nghiệp, công việc hoạt động của đơn vị.
 • Đáp ứng thái độ tôn trọng, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong kế toán – kiểm toán và pháp luật quốc gia, quốc tế, trung thực, khách quan, trách nhiệm với cá nhân, công việc và xã hội.
 • Coi trọng và đạt được thái độ nghiêm túc trong việc hướng dẫn, giám sát công việc của các cá nhân khác đã thực hiện liên quan đến công tác kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán; chủ động ứng phó được trong mọi công việc của các cấp.
 • Có ý thức và thái độ tự định hướng bản thân trong quá trình học tập cũng như định hình được năng lực học tập suốt đời.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vị trí nhân viên kế toán ở tất cả các bộ phận trong phòng kế toán ở các đơn vị công và các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp, kế toán tại bộ phận chức năng tại các bộ, sở, ban, ngành, cục, vụ, viện và các cơ quan nhà nước khác.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể làm kiểm toán viên nhà nước hoặc kiểm toán viên nội bộ trong các đơn vị công, nhân viên phân tích tài chính và nhân viên kế toán quản trị trong các đơn vị công và tổ chức khác.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể làm kế toán viên trong các đơn vị phi chính phủ, các tổ chức nhận viện trợ, tài trợ, tại văn phòng chính phủ, mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang, các bộ, sở, ban, ngành, cục, vụ, viện tại Việt Nam.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể thực hiện công tác giảng dạy chuyên ngành kế toán, kiểm toán trong các trường trung học chuyên nghiệp và trung học nghề, cao đẳng và các trường đại học (đối với những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc); nghiên cứu viên cho các viện nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu khác.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM