Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thẩm định giá và quản trị tài sản (Tiếng Anh bán phần)

Thẩm định giá và Quản trị tài sản

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Thẩm định giá và quản trị tài sản có mục tiêu chung là giúp người học có kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thẩm định giá và quản trị tài sản thích ứng với môi trường làm việc trong nước và quốc tế.   

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức cơ sở nhóm ngành

 • Kinh tế vi mô ứng dụng
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế học tài chính
 • Nguyên lý thẩm định giá
 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
 • Phân tích dự án đầu tư
 • Phân tích và quản lý đầu tư
 • Thực hành quản trị dự án
 • Trực quan hoá và hệ thống thông tin địa lý

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Pháp luật về TĐG
 • Thẩm định giá bất động sản
 • Thẩm định giá máy – thiết bị
 • Thẩm định giá doanh nghiệp
 • Thẩm định giá tài sản vô hình
 • Quản trị tài sản bất động sản
 • Quản trị tài sản trí tuệ

Tự chọn

 • Thẩm định giá đầu tư
 • Phát triển bất động sản
 • Kinh tế học trong TĐG DN
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Học kỳ doanh nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Áp dụng (applying) một cách hệ thống kiến thức về ngoại ngữ, tin học, kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực thẩm định giá và quản trị tài sản.
 • Áp dụng (applying) các kiến thức về luật, kế toán tài chính trong việc thẩm định giá và quản trị các loại hình tài sản.
 • Áp dụng (applying) thành thạo các phương pháp thẩm định giá tài sản tại các loại hình doanh nghiệp khác nhau.
 • Lập kế hoạch (planning) hiệu quả cho quy trình thẩm định giá và quản trị tài sản trong các tổ chức kinh tế khác nhau.
 • Đánh giá (evaluating) các thông tin và giả định liên quan đến tài sản và thị trường để lựa chọn phương pháp thẩm định giá và xây dựng chiến lược quản trị tài sản phù hợp.
 • Áp dụng (Applying) được các kiến ​​thức cơ bản về máy tính, bao gồm hệ điều hành, phần cứng, phần mềm và mạng theo đúng chuẩn toàn cầu
2. Kỹ năng
 • Biết lắng nghe (listenning), truyền đạt rõ ràng, giao tiếp tự tin hiệu quả thông qua viết, trình bày, thảo luận và sử dụng Tiếng Anh tốt trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Có khả năng hoàn thành (completing) độc lập quy trình thẩm định giá và quản trị tài sản. 
 • Có khả năng giải thích (explaining) và bảo vệ (defensing) cho các kết quả và báo cáo thẩm định giá.
 • Có khả năng giải quyết (solving) các vấn đề phát sinh trong hoạt động thẩm định giá và quản trị tài sản, góp phần đổi mới và cải tiến liên tục trong công việc và cuộc sống.
 • Có khả năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
 • Sử dụng thuần thục ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp 
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân và tinh thần cống hiến.
 • Tiếp thu các kiến thức liên quan đến các lĩnh vực mới hoặc có liên quan ngành nghề trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp, có tinh thần học tập suốt đời.
 • Coi trọng giá trị sự khác biệt, đa dạng và tôn trọng sự khác biệt trong xã hội.
 • Có khả năng làm việc hiệu quả và tự chịu trách nhiệm khi làm việc độc lập và làm việc nhóm 
 • Có khả năng tổ chức và lãnh đạo nhóm, hợp tác tốt với mọi người để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định của UEH.

Ban ngành nhà nước: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Cục quản lý giá: Chuyên viên thẩm định giá 

 • Quản lý các hồ sơ có liên quan đến giá như: thuế, bồi thường giải toả.
 • Tư vấn chính sách về giá cho chính phủ.

Công ty Thẩm định giá: Chuyên viên thẩm định giá; Thẩm định viên về giá

 • Thẩm định giá các loại hình tài sản khác nhau.
 • Thu thập, khảo sát hiện trạng tài sản và thị trường.
 • Phân tích, áp dụng các phương pháp thẩm định giá để ước tính giá trị tài sản.

Công ty Kiểm toán: Chuyên viên thẩm định giá; Tư vấn thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A)

 • Thực hiện tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp, tài sản vô hình.
 • Tư vấn giá mua bán sáp nhâp, quản trị công ty trong các thương vụ mua bán.

Công ty Tài chính, Ngân hàng: Nhân viên tín dụng; Nhân viên quản lý khách hàng; Nhân viên quản lý tài sản, chính sách

 • Tư vấn tài chính cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến tài sản thế chấp, dự án.
 • Quản lý các tài sản tín dụng, thu hồi nợ của Ngân hàng.

Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư: Nhân viên môi giới chưng khoán; Nhân viên quản lý quỹ

 • Môi giới, tư vấn đầu tư các tài sản tài chinh.
 • Thường xuyên cập nhật giá trị danh mục tài sản của các quỹ.

Công ty Bất động sản: Nhân viên Thẩm định giá; Chuyên viên tư vấn, nghiên cứu khả thi; Chuyên viên môi giới

 • Thẩm định giá, tư vấn, nghiên cứu các dự án bất động sản, giao thông hạ tầng. Nghiên cứu khả thi về dòng tiền, suất sinh lợi có liên quan đến dự án bất động sản.
Công ty Quản trị tài sản: Chuyên viên quản lý tài sản; Chuyên viên quản lý toà nhà
 • Quản lý tài sản của doanh nghiệp về mặt vận hành, khai thác để tăng hiệu quả khai thác.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM