Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Bảo hiểm – Tài chính (Song bằng)

Song ngành Bảo hiểm – Tài chính

 

Sinh viên song ngành tích hợp Bảo hiểm – Tài chính sở hữu 02 bằng đại học sau 4 năm đại học với 3 mảng kiến thức chính: Bảo hiểm, Đầu tư tài chính và Tài chính doanh nghiệp. Sau khi ra Trường, sinh viên không chỉ có đủ kiến thức và kỹ năng làm việc ở các công ty bảo hiểm mà còn ở các định chế tài chính – ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các tổ chức dịch vụ kế toán – kiểm toán trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp,…

Việc thiết kế chương trình này sẽ tăng thêm cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau ra trường. Đồng thời người học có kiến thức chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm để thích ứng với đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động.

Đối tượng người học

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Bảo hiểm có thể đăng ký học song ngành tích hợp Bảo hiểm – Tài chính. 

1. Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng học chương trình thứ hai khi đang học năm nhất của chương trình đào tạo thứ nhất. 

2. Sinh viên được chính thức theo học chương trình thứ hai khi: 

 1. Đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. 
 2. Hoàn tất thủ tục đăng ký đúng thời hạn quy định. 
 3. Tại thời điểm xét học chương trình thứ hai, sinh viên không thuộc diện vi phạm kỉ luật và phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau: 
 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh; 
 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. 

3. Sinh viên đăng ký học song ngành tích hợp khi và chỉ khi đang theo học ngành đào tạo thuộc các ngành đào tạo thứ nhất của CTĐT song ngành tích hợp. 

4. Thời điểm sinh viên đăng ký trễ nhất là hết học kỳ thứ năm (tương đương học kỳ 1 năm thứ ba) của khóa học. 

5. Định kỳ hàng năm, đơn vị quản lý đào tạo thông báo, hướng dẫn quy trình đăng ký học chương trình thứ hai đến sinh viên hệ Đại học chính quy và các đơn vị liên quan. 

Xem thêm Quy định TẠI ĐÂY 

I. Khối kiến thức đại cương (50 tín chỉ) 

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

II. Khối kiến thức chuyên nghiệp (84 tín chỉ)

Kiến thức cơ sở ngành 

 • Nguyên lý bảo hiểm 
 • Định phí
 • Lý thuyết tài chính
 • Tài chính quốc tế
 • Kinh tế lượng tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính
 • Đầu tư tài chính
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Hoạch định thuế
 • Kế toán quản trị
 • Quản trị học
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kinh tế lượng tài chính nâng cao
 • Điều hành công ty cổ phần và Đạo đức trong tài chính

Kiến thức chuyên ngành 

 • Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm
 • Quản trị tài chính kế toán bảo hiểm
 • Thị trường và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ
 • Thị trường và dịch vụ bảo hiểm hàng hải
 • Thị trường và dịch vụ bảo hiểm phi hàng hải
 • Thị trường và dịch vụ tái bảo hiểm
 • Môi trường pháp lý kinh doanh bảo hiểm
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
 • Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
 • Tài chính công ty đa quốc gia
 • Sáp nhập, Mua lại và Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Tài chính định lượng

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

Chọn 3 trong 6: 

 • Chứng khoán có thu nhập cố định
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Chiến lược Đầu tư toàn cầu
 • Công nghệ tài chính
 • Đầu tư bất động sản
 • Phân tích tài chính

III. Thực tập và tốt nghiệp (20 tín chỉ)

Tổng cộng: 154 tín chỉ

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM