Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ

 Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online) tại đây

 Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 25/11/2021

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.