Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Chiêu sinh Khóa bồi dưỡng công tác Thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

Hình thức học: Trực tuyến.

Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 15/01/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.