Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên và Kế toán viên chính

Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online) tại đây

Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 15/11/2021

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.