Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tư vấn trực tuyến về các Quy định của chương trình Cử nhân CLC, chuyển điểm tiếng Anh

Tư vấn trực tuyến về các quy định của chương trình Cử nhân Chất lượng cao (CLC)

Thầy/cô tư vấn trực tuyến

  • ThS. Trần Duy Can
  • ThS. Võ Thành Trung